کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ه‍اوزر، آرن‍ول‍د، ۱۸۹۲- ۱۹۷۸
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍ن‍ر و اج‍ت‍م‍اع‌
ه‍ن‍ر -- ت‍اری‍خ‌ ن‍وی‍س‍ی‌
 
پدیدآور:
ه‍اوزر، آرن‍ول‍د، ۱۸۹۲- ۱۹۷۸
ه‍اوزر، آرن‍ول‍د، ۱۹۷۸- ۱۸۹۲
 
ناشر:
خ‍وارزم‍ی‌
ن‍گ‍اه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه تاریخ هنر
هاوزر، آرنولد، ۱۸۹۲- ۱۹۷۸ ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۴۸۰‬,‭‍ه۲‌ف۸‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ اجتماعی هنر
هاوزر، آرنولد، ۱۹۷۸- ۱۸۹۲ ؛  تهران خوارزمی   ، ۱۳۷۷-۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭NX‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف‍لا۳‍ه۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک