کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ه‍اف‍م‍ن‌، ک‍ن‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ب‍ر خ‍طی‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ج‍ب‍ر خ‍طی‌
 
پدیدآور:
م‍ل‍ک‌، ف‍رش‍ت‍ه‌،۱۳۳۷-
ه‍اف‍م‍ن‌، ک‍ن‍ت‌
 
ناشر:
دان‍ش‍ج‍و
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جبر خطی
هافمن ، کنت ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۴‬,‭‍ه۲‌ج۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حل مسائل جبر خطی
هافمن ، کنت ؛  همدان دانشجو   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۴‬,‭‍ه۲‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جبر خطی
هافمن ، کنت ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۴‬,‭‍ه۲‌ج۲۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حل مسائل جبر خطی :کتاب جبر خطی تام م .اپوستل ، کتاب جبر خطی هافمن - کنزی
ملک ، فرشته ،۱۳۳۷- ؛  تهران انتشارات علمی و فنی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۴‬,‭‌ف‍لا۳‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک