کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ه‍اش‍م‍ی‌، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۳۳-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍غ‍ذی‍ه‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
دام‍پ‍روری‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
دام‍پ‍زش‍ک‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
 
پدیدآور:
ه‍اش‍م‍ی‌، م‍س‍ع‍ود،۱۳۳۳-
ه‍اش‍م‍ی‌، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۳۳-
ه‍اش‍م‍ی‌، م‍س‍ع‍ود،- ۱۳۳۳
 
ناشر:
ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍ام‍ع‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ دامپزشکی :انگلیسی - فارسی )Z-A(
هاشمی ، مسعود،۱۳۳۳- ؛  تهران فرهنگ جامع   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۶۰۹‬,‭‍ه۲‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ دامپروری :انگلیسی - فارسی )Z - A(
هاشمی ، مسعود، ۱۳۳۳- ؛  تهران فرهنگ جامع   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۲۱‬,‭‍ه۲‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ صنایع غذایی انگلیسی - فارسی )Z_A(
هاشمی ، مسعود،- ۱۳۳۳ ؛  تهران فرهنگ جامع   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TX‬,‭۳۴۹‬,‭‍ه۲‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک