کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ --ری‍اض‍ی‍ات‌ --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ح‍س‍اب‌ ع‍ددی‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -- ری‍اض‍ی‍ات‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ح‍س‍اب‍ان‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- آزم‍ون‌ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا( ع‍ال‍ی‌)
م‍دی‍ری‍ت‌ --روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌ --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ت‍واب‍ع‌ ع‍ددی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌،ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
م‍ع‍ادل‍ه‌ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
م‍ع‍ادل‍ه‌ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
آم‍ار
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- روش‌ه‍ای‌ آم‍اری‌
 
پدیدآور:
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود،۱۳۳۲-
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود،۱۳۲۲-
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۳۲- ک‌
ن‍ی‍ک‍وک‍ار،م‍س‍ع‍ود ۱۳۳۲-
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۳۲-
ی‍م‍ی‍ن‍ی‌، ام‍ی‍ره‍وش‍ن‍گ‌
<ع‍رب‌ زاده‌= ع‍رب‍زاده‌>، ب‍ه‍م‍ن‌
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود
 
ناشر:
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
آزاده‌
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌ ، ف‍رن‍از
ن‍ش‍ر ف‍رن‍از
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
ن‍ش‍ر ف‍رن‍از: گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ( ۱)
نیکوکار، مسعود، ۱۳۳۲- ؛  [تهران ] نشر فرناز: گسترش علوم پایه   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۹/۲‬,‭‌ن۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات ارشد کامپیوتر دولتی تمامی گرایش ها۱۳۹۱ : مهندسی ( نرم افزار ، معماری ، هوش )علوم کامپیوتر TI - حل تشریحی دفترچه های کارشناسی ارشد کامپیوتر دولتی
تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ک۲‌م۳۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل
نیکوکار، مسعود، ۱۳۳۲- ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۲‬,‭‌ن۹‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال
نیکوکار، مسعود، ۱۳۳۲- ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۷۶-۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ن۹‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت
نیکوکار،مسعود ۱۳۳۲- ؛  بندرعباس دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭‌ن۹۵ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد ریاضیات در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
نیکوکار، مسعود، ۱۳۳۲- ک ؛  تهران دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۳‬,‭‌ن۹۵‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق در عملیات ( ۱)
نیکوکار، مسعود، ۱۳۳۲- ؛  [تهران ] نشر فرناز   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‌ن۹‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمالات کاربردی
<عرب زاده = عربزاده >، بهمن ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ع۴آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آمار و کاربرد آن در مدیریت ( ۲)
نیکوکار، مسعود، ۱۳۳۲- ؛  تهران نشر فرناز   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌ف۲‌ن۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آمار و کاربرد آن در مدیریت ( ۱)
نیکوکار، مسعود ؛  [تهران ] نشر فرناز   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌ف۲‌ن۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات پایه :مدیریت - حسابداری - بازرگانی - اقتصاد
نیکوکار، مسعود،۱۳۳۲- ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۱‬,‭‌ن۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات < پیش دانشگاهی = پیشدانشگاهی :>مدیریت ، حسابداری و اقتصاد
نیکوکار، مسعود،۱۳۲۲- ؛  تهران گسترش علوم پایه ، فرناز   ، ۱۳۷۸-۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۳۹‬,‭‌ن۹۸ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای حل معادلات دیفرانسیل
نیکوکار، مسعود، ۱۳۳۲- ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۲‬,‭‌ن۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای حل مسائل آمار ریاضی جان فروند
نیکوکار، مسعود،۱۳۳۲- ؛  تهران نشر فرناز   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ف۴‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
توابع عددی و برداری و انتگرالهای چندگانه
یمینی ، امیرهوشنگ ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۷۸-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۳۱‬,‭‌ی۸‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات عددی
نیکوکار، مسعود،۱۳۳۲- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ن۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد آمار در مدیریت و اقتصاد
نیکوکار، مسعود،۱۳۳۲- ؛  دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌ن۹‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ( ۲)
نیکوکار، مسعود،۱۳۳۲- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۹/۲‬,‭‌ن۹ر۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای حل ریاضیات پیش دانشگاهی ( مدیریت - حسابداری - اقتصاد)
نیکوکار، مسعود، ۱۳۳۲- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۳۹‬,‭ر۲۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل آمار مهندسی ( آلبرت .ه .باوکر -جرالد.ج .لیبرمن ترجمه هاشم محلوجی )
نیکوکار، مسعود ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۰‬,‭‌ب۲‌ت۵‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3