کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ی‍م‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ض‍رت‌ م‍ح‍م‍د
ع‍ک‍اس‍ی‌
اق‍ت‍ص‍اد م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ودک‍ان‌ -- زب‍ان‌
ف‍ارس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
ت‍ق‍وی‌، م‍ه‍دی‌،۱۳۲۴-
ب‍ره‍ان‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ خ‍ل‍ف‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، ق‍رن‌۱۱ ق‌
ل‍وری‍ا، آل‍ک‍س‍ان‍در روم‍ان‍ووی‍چ‌،۱۹۰۲-۱۹۷۷ م‌
ورع‍ی‌، ه‍وش‍م‍ن‍د
م‍ی‍رف‍طروس‌، ع‍ل‍ی‌
ب‍وی‍وت‌، رن‍ه‌
 
ناشر:
ن‍گ‍ار و ن‍ی‍م‍ا (ن‍گ‍ی‍م‍ا)
ن‍ی‍م‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
هنر عکاسی مدرن
بویوت ، رنه ؛  تهران نیما   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۱۴۵‬,‭‌ب۹‍ه۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فارسی برهان قاطع
برهان ، محمدحسین بن خلف تبریزی ، قرن ۱۱ ق ؛  تهران نیما   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۹۴۹‬,‭‌ب۴‌ب۳۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد مدیریت
تقوی ، مهدی ،۱۳۲۴- ؛  مشهد نیما   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۲‬,‭‌ت۷‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای در اسلام شناسی
میرفطروس ، علی ؛  نیما   ،
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کاکاسفید
ورعی ، هوشمند ؛  تهران نگار و نیما (نگیما)   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۲۹۸‬,‭ر۴۵۵‌ک۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
زبان و ذهن کودک
لوریا، آلکساندر رومانوویچ ،۱۹۰۲-۱۹۷۷ م ؛  تبریز نیما   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۱۳۲‬,‭‌ل۹ز۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک