کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ن‍ی‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍داره‍ای‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ -- م‍ج‍ت‍م‍ع‌س‍ازی‌ در م‍ق‍ی‍اس‌ ب‍س‍ی‍ار ب‍زرگ‌ -- طراح‍ی‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
م‍ع‍م‍اری‌ ای‍ران‍ی‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
اق‍ت‍ص‍اد -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ دات‌ن‍ت‌
ن‍ق‍اش‍ی‌ رئ‍ال‍ی‍س‍ت‍ی‌ م‍ع‍اص‍ر
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ --واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا --ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‌ه‍ای‌ درس‍ی‌ ب‍رای‌ خ‍ارج‍ی‍ان‌ -- ف‍ارس‍ی‌
س‍ی‍ن‍م‍ا - ن‍م‍ای‍ش‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ --ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
ج‍رم‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
رس‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ گ‍روه‍ی‌ - ت‍اث‍ی‍ر
داروش‍ن‍اس‍ی‌
روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ -- اج‍را
 
پدیدآور:
دی‍وی‍س‌، اس‍ت‍ی‍ون‌، - م‌
ک‍ارل‍س‍ون‌، ن‍ی‍ل‌، ۱۹۴۲ - م‌
اس‍م‍ل‌ س‍ر، ن‍ی‍ل‌، ۱۹۳۰-
س‍ی‍دم‍ح‍م‍دی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌، ۱۳۳۰-
س‍وان‍س‍ون‌، چ‍ارل‍ز، ۱۹۴۲-
ن‍ی‍ل‌ س‍ی‍ن‍ی‍ارد
<ن‍ی‍ل‍ف‍روش‍ان‌= ن‍ی‍ل‌ ف‍روش‍ان‌>، م‍ح‍م‍درض‍ا
ن‍ی‍ل‌
ک‍ارل‍س‍ون‌،< ن‍ی‍ل‌= ن‍ای‍ل‌ >آر
پ‍س‍ت‍م‍ن‌، ن‍ی‍ل‌
رودی‍ن‌، ن‍ی‍ل‌
<ب‍اچ‍ر= ب‍وچ‍ر>، ج‍ی‍م‍ز ن‍ی‍ل‌، ۱۹۳۳ - م‌
اس‍ک‍ل‍ی‍ت‍ر، ن‍ی‍ل‌،
ک‍اک‍اون‍د، م‍ح‍م‍د، ۱۳۶۲-
ن‍ی‍ل‌ ق‍از، ن‍س‍ی‍م‌
ک‍ارل‍س‍ون‌، ن‍ای‍ل‌ آر
وس‍ت‌، ن‍ی‍ل‌
 
ناشر:
اطلاع‍ات‌
آری‍ان‍وی‍ن‌
غ‍زل‌
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
ک‍وی‍ر
ک‍ت‍اب‌ س‍ی‍ام‍ک‌
ت‍ب‍ل‍ور
م‍ح‍م‍د رض‍ا ن‍ی‍ل‍ف‍روش‍ان‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ال‍ی‍ف‌، ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ه‍ن‍ری‌، م‍ت‍ن‌
رش‍د
پ‍ی‍ک‌ ع‍ل‍وم‌- دان‍ش‍ی‍ار
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
ارس‍ب‍اران‌
ک‍ت‍اب‌ م‍رو: ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تحقیقات جنایی
سوانسون ، چارلز، ۱۹۴۲- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، موسسه انتشارات   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۸۰۷۳‬,‭‌س۸۶‌ت۳‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی اقتصادی
اسمل سر، نیل ، ۱۹۳۰- ؛  تهران کویر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۳۵‬,‭‌ف‍لا۵‌ج۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی پزشکی در یک نگاه
نیل ؛  تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۳۰۰‬,‭‌ن۹‌ف۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی فیزیولوژیک ( فیزیولوژی رفتار)
کارلسون ، نایل آر ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۶۰‬,‭‌ک۱۵ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ تشریحی الکترونیک مک گروهیل
اسکلیتر، نیل ، ؛  تهران پیک علوم - دانشیار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۰۴‬,‭‌ف‍لا۵‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مبانی روانشناسی فیزیولوژیک
کارلسون ،< نیل = نایل >آر ؛  اصفهان غزل   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۶۰‬,‭‌ک۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
معرفی تکنیک های =[gnimmargorP emertxE اکستریم پروگرامینگ ]برای برنامه نویسان TEN< ۰= دات نت >
رودین ، نیل ؛  تهران کتاب مرو: ناقوس اندیشه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ف‍لا۸ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تکنوپولی ، تسلیم فرهنگ به تکنولوژی
پستمن ، نیل ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭T‬,‭۱۴/۵‬,‭‌پ۹‌ت۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
زندگی در عیش ، مردن در خوشی
پستمن ، نیل ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭P‬,‭۹۴‬,‭‌پ۵ز۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
نقاشی رئالیستی معاصر درایران و شرایط اجتماعی ظهورآن ( ۱۳۷۶-۱۳۸۸)
نیل قاز، نسیم ؛  دانشگاه علم وفرهنگ ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۲۱،AT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی فیزیولوژیکی :برگرفته از نیل کارلسون ، جیمز کالات ، مارک بریدولا، نیل واتسون ، مارک روزنویگ :درآمدی بر علم اعصاب رفتاری ، شناختی و بالینی
سیدمحمدی ، یحیی ، ۱۳۳۰- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۸۸۹۷۳۳۵۹- ۸۸۹۷۳۳۵۸ ،آدرس ناشر :زرتشت غربی - بین خ 5 و - 6 پلاک 36 ارسباران   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۶۰‬,‭‌ک۲‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
<پایه های = پایه های >روانشناسی فیزیولوژیک
کارلسون ، نیل ، ۱۹۴۲ - م ؛  تهران تبلور   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۶۰‬,‭‌ک۲‌پ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
جاودانه های سینما
نیل سینیارد ؛  کتاب سیامک   ،
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۱۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
معماری ایرانی
<نیلفروشان = نیل فروشان >، محمدرضا ؛  اصفهان محمد رضا نیلفروشان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۱۴۸۰‬,‭‌ن۹‌م۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اصالت اجرا در موسیقی
دیویس ، استیون ، - م ؛  تهران - انتهای خ فلسطین جنوبی ، خ لقمان ادهم ، بن بست بوذرجمهر شماره 42 ،نام قبلی ناشر :انتشارات فرهنگستان هنر موسسه تالیف ، ترجمه و نشر آثار هنری ، متن   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭ML‬,‭۴۵۷‬,‭د۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع 2 koob tneduts gnidaer rof slliks evitcA>< =2 evitcA
کاکاوند، محمد، ۱۳۶۲- ؛  قزوین : تلفن ناشر : ۳۳۴۸۹۳۰/۰۲۸۱-۳۳۳۳۲۸۷ ،آدرس ناشر :قزوین - خ خیام شمالی - چهارراه عدل آریانوین   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۸‬,‭‌ف‍لا۸ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی روانی بر اساس 5-MSD
<باچر= بوچر>، جیمز نیل ، ۱۹۳۳ - م ؛  تهران ارسباران   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌ب۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اصول طراحی < = ISLVوی ال اس آی >سی ماسی
وست ، نیل ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۴‬,‭و۵‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک