کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ - م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -- م‍دی‍ری‍ت‌
م‍درس‍ه‌ه‍ا --م‍دی‍ری‍ت‌ و س‍ازم‍ان‌ ده‍ی‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ --م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ارم‍ن‍دان‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ - ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
ک‍ارم‍ن‍دان‌ --م‍دی‍ری‍ت‌
ب‍ه‍ره‌ وری‌ - م‍دی‍ری‍ت‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ه‍اوخ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌--م‍دی‍ری‍ت‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ع‍س‍ک‍ری‍ان‌،م‍ص‍طف‍ی‌ ۱۳۱۸-
خ‍ی‍ران‍دی‍ش‌، اس‍دال‍ل‍ه‌
ع‍ل‍وم‍ی‌، طاه‍ره‌،۱۳۱۶-
دراک‍ر، پ‍ی‍ت‍ر ف‍ردی‍ن‍ان‍د،۱۹۰۹-
آرم‍س‍ت‍ران‍گ‌، م‍ای‍ک‍ل‌،۱۹۲۸-
دس‍ل‍ر،< گ‍ری‌= گ‍اری‌>، ۱۹۴۲-
س‍ع‍ادت‌، اس‍ف‍ن‍دی‍ار، ۱۳۱۹-
م‍ی‍رس‍پ‍اس‍ی‌، ن‍اص‍ر
م‍ی‍رس‍پ‍اس‍ی‌، ن‍اص‍ر، ۱۳۱۳-
م‍ی‍رک‍م‍ال‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د
طاه‍ری‌، ش‍ه‍ن‍ام‌۱۳۳۸-
<س‍ی‍دج‍وادی‍ن‌= س‍ی‍د ج‍وادی‍ن‌>، رض‍ا،۱۳۳۵-
رض‍ائ‍ی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌
ه‍ک‍ت‌،پ‍ن‍ی‌
گ‍راه‍ام‌، اچ‌.ت‍ی‌.
دولان‌، ش‍ی‍م‍ون‌ ال‌
ج‍اس‍ب‍ی‌ ،< ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌= ع‍ب‍دال‍ه‌>
<ع‍ب‍اس‍پ‍ور= ع‍ب‍اس‌ پ‍ور>، ع‍ب‍اس‌
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌(دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌)
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌
م‍وس‍س‍ه‌ خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
ش‍روی‍ن‌
س‍م‍ت‌
س‍ی‍م‍ی‍ن‌
ع‍ل‍م‌ و ادب‌
ف‍را
ه‍س‍ت‍ان‌، ه‍وای‌ ت‍ازه‌
رام‍ی‍ن‌
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍ام‍ع‌
م‍ی‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌
م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی مدیریت
جاسبی ،< عبدالله = عبداله > ؛  تهران مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ج۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
رهبری و مدیریت آموزشی
میرکمالی ، محمد ؛  [تهران ] رامین   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۸۰۶‬,‭‌م۹ر۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت منابع انسانی و روابط کار :نگرشی راهبردی ( استراتژیک )
میرسپاسی ، ناصر ؛  تهران شروین   ، ۱۳۷۶،۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭‌م۹‌م۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<برنامه ریزی = برنامه ریزی >نیروی انسانی
<سیدجوادین = سید جوادین >، رضا،۱۳۳۵- ؛  تهران دانشکده مدیریت دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭‌س۹‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت منابع انسانی
سعادت ، اسفندیار، ۱۳۱۹- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌ن۹‌س۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی
دولان ، شیمون ال ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۷-۸۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭د۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت منابع انسانی
گراهام ، اچ .تی . ؛  تهران انتشارات سوره   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌گ۴‌م۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ارزشیابی عملکرد افراد
تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ف۲‌س۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
<بهره وری = بهره وری >و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها( مدیریت بهره وری فراگیرtgmpT snoitazsinagro sisylanA )
طاهری ، شهنام ۱۳۳۸- ؛  تهران هستان ، هوای تازه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷‬,‭ط۲‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت منابع انسانی و روابط کار :نگرشی راهبردی ( استراتژیک )
میرسپاسی ، ناصر، ۱۳۱۳- ؛  تهران میر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭‌م۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت نیروی انسانی
عسکریان ،مصطفی ۱۳۱۸- ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دانشگاه تربیت معلم )   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌ن۹‌ع۵‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت آینده :دهه ۱۹۹۰ و پس از آن
دراکر، پیتر فردیناند،۱۹۰۹- ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭د۴‌م۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت صنعتی
خیراندیش ، اسدالله ؛  تهران سیمین   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌خ۹۳‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مبانی و کاربردهای مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان
<سیدجوادین = سید جوادین >، رضا،۱۳۳۵- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭‌س۸۵‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت منابع انسانی پیشرفته ( رویکردها، فرایندها و کارکردها)
<عباسپور= عباس پور>، عباس ؛  تهران سمت   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌ع۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت منابع انسانی ( استخدام و اداره کارکنان )
هکت ،پنی ؛  تهران فرهنگ جامع   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌ن۹‍ه۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت رفتار سازمانی ( مفاهیم ، نظریه ها و کاربردها)
رضائیان ، علی ؛  تهران علم و ادب   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۷‬,‭ر۶‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
راهبردهای مدیریت منابع انسانی
آرمسترانگ ، مایکل ،۱۹۲۸- ؛  تهران فرا   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭آ۴ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اداره کتابخانه
علومی ، طاهره ،۱۳۱۶- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸‬,‭‌ع۸‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مدیریت منابع انسانی
دسلر،< گری = گاری >، ۱۹۴۲- ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭د۵‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4