کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
ب‍ه‍ره‌وری‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -- م‍دی‍ری‍ت‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ --م‍دی‍ری‍ت‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ - ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
م‍ت‍خ‍ص‍ص‍ان‌ -- ای‍ران‌ -- ع‍رض‍ه‌ و ت‍ق‍اض‍ا
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌
آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌ -- ای‍ران‌
ک‍ارم‍ن‍دان‌ --م‍دی‍ری‍ت‌
ب‍ه‍ره‌وری‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ت‍ول‍ی‍د --ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ه‍دای‍ت‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌، ام‍ی‍ر
اب‍طح‍ی‌، س‍ی‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۲۲-
ف‍ق‍ه‍ی‌ف‍ره‍م‍ن‍د، ن‍اص‍ر۱۳۴۱-
ع‍ل‍وم‍ی‌، طاه‍ره‌،۱۳۱۶-
<ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد= ج‍ع‍ف‍ر ن‍ژاد>، اح‍م‍د،۱۳۳۵-
ج‍زن‍ی‌، ن‍س‍ری‍ن‌، ۱۳۲۶-
آرم‍س‍ت‍ران‍گ‌، م‍ای‍ک‍ل‌،۱۹۲۸-
<طای‍ی‌= طائ‍ی‌>، ح‍س‍ن‌
رن‍گ‍ری‍ز، ح‍س‍ن‌، ۱۳۴۷-
اش‍ت‍پ‌، اودو
ق‍ارون‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
ب‍ن‍ی‍س‍ون‌، م‍ال‍ک‍وم‌
م‍خ‍ت‍اری‌پ‍ور، م‍رض‍ی‍ه‌
<س‍ی‍دج‍وادی‍ن‌= س‍ی‍د ج‍وادی‍ن‌>، رض‍ا،۱۳۳۵-
اب‍طح‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
<ع‍ب‍اس‍پ‍ور= ع‍ب‍اس‌ پ‍ور>، ع‍ب‍اس‌
س‍ادات‍ی‌، اک‍ب‍ر، ۱۳۳۹-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ (ت‍ب‍ری‍ز)
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ دف‍اع‍ی‌
ن‍ش‍ر اف‍ک‍ار
ج‍ن‍گ‍ل‌
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌
س‍م‍ت‌
ف‍را
م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌، آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍دی‍ری‍ت‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
ف‍وژان‌
م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو، م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
<برنامه ریزی = برنامه ریزی >نیروی انسانی
<سیدجوادین = سید جوادین >، رضا،۱۳۳۵- ؛  تهران دانشکده مدیریت دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭‌س۹‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت ساختار استراتژیک سازمان
فقهی فرهمند، ناصر۱۳۴۱- ؛  تبریز دانشگاه آزاد اسلامی (تبریز)   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۸‬,‭‌ف۷‌م۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبانی و کاربردهای مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان
<سیدجوادین = سید جوادین >، رضا،۱۳۳۵- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭‌س۸۵‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت منابع انسانی پیشرفته ( رویکردها، فرایندها و کارکردها)
<عباسپور= عباس پور>، عباس ؛  تهران سمت   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌ع۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهبردهای مدیریت منابع انسانی
آرمسترانگ ، مایکل ،۱۹۲۸- ؛  تهران فرا   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭آ۴ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مبانی و اصول اقتصاد آموزش و پرورش
مختاری پور، مرضیه ؛  اصفهان جنگل   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۶۵‬,‭‌م۳‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اداره کتابخانه
علومی ، طاهره ،۱۳۱۶- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸‬,‭‌ع۸‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی نیروی انسانی
بنیسون ، مالکوم ؛  تهران نشر افکار   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌ب۹‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت منابع انسانی در بنگاه های اقتصادی ( از الف ...تا...ی )
اشتپ ، اودو ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭‌ف‍لا۵‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تولید و عملیات نوین ؛ مجموعه ای جامع از مباحث مدیریت تولید و عملیات
<جعفرنژاد= جعفر نژاد>، احمد،۱۳۳۵- ؛  تهران دانشگاه تهران ، دانشکده مدیریت   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۷۶‬,‭‌ج۷‌م۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت منابع انسانی ( اداره امور کارکنان در سازمانهای دولتی ، صنعتی و بازرگانی )
ابطحی ، حسین ؛  کرج وزارت نیرو، موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭‌ف‍لا۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت استراتژیک منابع انسانی ( راهنمای عمل )
آرمسترانگ ، مایکل ،۱۹۲۸- ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۸۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و برآورد تقاضای ورود به آموزش عالی
قارون ، معصومه ؛  تهران موسسه پژوهش و برنامه ریزی ، آموزش عالی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۶۷‬,‭‌ق۲‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
بازشناسی و پیش بینی وضعیت منابع انسانی کشور
<طایی = طائی >، حسن ؛  تهران موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭ط۲‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت استراتژیک منابع انسانی ( راهنمای عمل )
آرمسترانگ ، مایکل ،۱۹۲۸- ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭آ۴‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کارآفرینی < دانش آموختگان = دانش آموختگان >دانشگاهی
جزنی ، نسرین ، ۱۳۲۶- ؛  تهران پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۶۱۵‬,‭‌ج۴‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
<کارآفرینی = کارافرینی >و مدیریت استراتژیک ( کاربران : دانشگاهها ، سازمانها ، نیروهای مسلح ) ...
ساداتی ، اکبر، ۱۳۳۹- ؛  ساری توسعه علوم   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۶۱۵‬,‭‌س۲‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اندازه گیری < بهره وری = بهره وری >با رویکرد فنی و مهندسی
هدایت طباطبایی ، امیر ؛  [تهران ] موسسه آموزشی صنایع دفاعی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۶‬,‭‍ه۴‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت < بهره وری = بهره وری >نیروی انسانی
رنگریز، حسن ، ۱۳۴۷- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۸۸۹۴۷۳۰۳،آدرس ناشر :خیابان حافظ خ رودسر پشت شرکت نفت ساختمان شماره یک دانشکده علوم اقتصادی ،نام قبلی ناشر :دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه علوم اقتصادی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷‬,‭ر۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت منابع انسانی ( نظریه ها و روش ها)
ابطحی ، سیدحسین ، ۱۳۲۲- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۴۹۰۲۰۹،آدرس ناشر :خیابان انقلاب - خیابان اردیبهشت - بین لبافی نژاد و جمهوری - پلاک ۱۴ طبقه اول فوژان   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭‌ف‍لا۲‌م۴۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2