کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر ب‍ه‍ره‌ور ف‍راگ‍ی‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ک‍ارخ‍ان‍ه‌ه‍ا --ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر --م‍دی‍ری‍ت‌
ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر ب‍ه‍ره‌ور ف‍راگ‍ی‍ر
 
پدیدآور:
<ح‍اج‌ ش‍ی‍ر م‍ح‍م‍دی‌= ح‍اج‌ش‍ی‍رم‍ح‍م‍دی‌>، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۱-
ه‍ن‍س‍ن‌، راب‍رت‌ س‍ی‌.
داوری‌، دردان‍ه‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ک‍ی‍وان‌: ان‍ج‍م‍ن‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ای‍ران‌
رس‍ا
ارک‍ان‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ارک‍ان‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نگهداری بهره ور جامع
تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۹۲‬,‭‌ن۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فعالیتهای گروههای کاری < = MPT تی .پی .ام >
اصفهان ارکان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۹۲‬,‭‌ف۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اثربخشی کلی تجهیزات )EEO(
هنسن ، رابرت سی . ؛  اصفهان ارکان دانش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۹۲‬,‭‍ه۹‌ف‍لا۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<برنامه ریزی = برنامه ریزی >نگهداری و تعمیرات ( مدیریت فنی در صنایع )
<حاج شیر محمدی = حاج شیرمحمدی >، علی ، ۱۳۲۱- ؛  اصفهان ارکان دانش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ف۲‌ح۲۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نت خودکنترلی :اجرای گام به گام نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر)MPT(
داوری ، دردانه ؛  تهران نشر کیوان : انجمن مدیریت کیفیت ایران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۹۲‬,‭د۲‌ن۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<= MPTتی .پی .ام >نگهداری و تعمیرات جامع < بهره ور= بهره ور>
تهران رسا   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۹۲‬,‭‌س۲‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک