کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍س‍اب‍داری‌
م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ال‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ اج‍رای‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا(ع‍ال‍ی‌)
ش‍رک‍ت‍ه‍ا -- ح‍س‍اب‍داری‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ح‍س‍اب‍داری‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
س‍رم‍ای‍ه‌گ‍ذاری‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
ح‍س‍اب‍داری‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا(ع‍ال‍ی‌)
ح‍س‍اب‍داری‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ص‍ورت‍ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ ت‍ل‍ف‍ی‍ق‍ی‌ --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ح‍س‍اب‍داری‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌ --ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ب‍ازاری‍اب‍ی‌ - م‍دی‍ری‍ت‌
ام‍ورم‍ال‍ی‌ --ح‍س‍اب‍داری‌
ح‍س‍اب‍داری‌-واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌
م‍دی‍ری‍ت‌ - آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ش‍رک‍ت‍ه‍ا -- ح‍س‍اب‍داری‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
اق‍ت‍ص‍اد خ‍رد --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
 
پدیدآور:
اس‍م‍اع‍ی‍ل‌پ‍ور، ح‍س‍ن‌، ۱۳۲۹-
درگ‍اه‍ی‌، رض‍ا
زارع‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌،
ک‍رم‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
ول‍ک‌، ه‍ری‌ آی‌،۱۹۳۰ -م‌.
ن‍ظری‌، م‍ح‍س‍ن‌،۱۳۴۲-
ن‍وروش‌، ای‍رج‌
آق‍اس‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
ج‍ون‍ز،چ‍ارل‍ز پ‍ی‌.۱۹۴۳-
آذر، ع‍ادل‌،۱۳۴۵-
ن‍وروش‌، ای‍رج‌،۱۳۲۳-
ب‍اق‍رزاده‌، س‍ع‍ی‍د،۱۳۵۳-
ف‍دوی‌، ع‍ارف‍ه‌
ن‍وروش‌،ای‍رج‌
درگ‍اه‍ی‌،رض‍ا،
<س‍ی‍دج‍وادی‍ن‌= س‍ی‍د ج‍وادی‍ن‌>، رض‍ا،۱۳۳۵-
ت‍ه‍ران‍ی‌، رض‍ا
اص‍لان‍ی‌ م‍ح‍م‍ودی‌، س‍روش‌،۱۳۵۸-
 
ناشر:
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌: ش‍ل‍ف‍ی‍ن‌
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌، پ‍وران‌ پ‍ژوه‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بازاریابی بین المللی
اسماعیل پور، حسن ، ۱۳۲۹- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۴۱۶‬,‭‌ف‍لا۵‌م۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات کارشناسی ارشد رشته حسابداری ۷۰-۸۱
نوروش ،ایرج ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ن۸۵‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت < سرمایه گذاری = سرمایه گذاری >
جونز،چارلز پی .۱۹۴۳- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۵۲۱‬,‭‌ج۹۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جامع حسابداری
باقرزاده ، سعید،۱۳۵۳- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۲۱‬,‭‌ب۲‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<تصمیم گیری = تصمیم گیری >کاربردی ( رویکرد< = MDAMام ای دی ام )
آذر، عادل ،۱۳۴۵- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۹/۴‬,‭آ۴‌ت۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مبانی و کاربردهای مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان
<سیدجوادین = سید جوادین >، رضا،۱۳۳۵- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭‌س۸۵‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های عمومی مدیریت
اصلانی محمودی ، سروش ،۱۳۵۸- ؛  تهران : ساری نگاه دانش : شلفین   ، ۱۳۸۱-۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۹۰۴‬,‭‌ف‍لا۶آ۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل و< طبقه بندی شده = طبقه بندی شده >حسابداری صنعتی آزمون کارشناسی ارشد
درگاهی ، رضا ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭د۴‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری صنعتی
درگاهی ،رضا، ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭د۴‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد خرد :رشته مدیریت کلیه گرایشها؛ سوالها و پاسخ تشریحی آزمون کارشناسی ارشد دانشگاههای دولتی و آزاد سالهای ۷۰-۸۲
نظری ، محسن ،۱۳۴۲- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌ن۶‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مروری جامع بر حسابداری مالی بر اساس استانداردهای حسابداری ایران
نوروش ، ایرج ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۵-۹۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌م۴۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل و< طبقه بندی شده = طبقه بندی شده >پژوهش عملیاتی رشته مدیریت ( کلیه گرایشها)
فدوی ، عارفه ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‌ف۴‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد حسابداری همراه با پاسخ تشریحی ۷۰-۸۵
نوروش ، ایرج ،۱۳۲۳- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ن۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری شرکتها :بر اساس استانداردهای حسابداری ایران و قانون تجاری ایران
نوروش ، ایرج ،۱۳۲۳- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ن۹‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری شرکتها :درس ، نکات طلایی ، تست
کرمی ، غلامرضا ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ک۴‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری مالی :مجموعه سوالهای طبقه بندی شده آزمون ورودی کارشناسی ارشد...
زارعی ، حسین ، ؛  تهران نگاه دانش ، پوران پژوهش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭ز۲‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت مالی
تهرانی ، رضا ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۰۲۶‬,‭‌ت۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تئوری حسابداری ( ۱)
ولک ، هری آی ،۱۹۳۰ -م . ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭و۸‌ت۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی عمومی ۱-۲
آقاسی ، مسعود ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۱‬,‭آ۷ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی و< = ABM ام بی ای >همراه با پاسخ تشریحی ۷۴-۸۷
تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۹۰۴‬,‭‌م۴۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5