کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌، پ‍وران‌ پ‍ژوه‍ش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ام‍ورم‍ال‍ی‌ --ح‍س‍اب‍داری‌
 
پدیدآور:
زارع‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌،
 
ناشر:
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌، پ‍وران‌ پ‍ژوه‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری مالی :مجموعه سوالهای طبقه بندی شده آزمون ورودی کارشناسی ارشد...
زارعی ، حسین ، ؛  تهران نگاه دانش ، پوران پژوهش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭ز۲‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک