کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍گ‍اه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ی‍ل‍م‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
ای‍ران‌ -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
زب‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
ح‍س‍اب‍داری‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ه‍ن‍ر -- ت‍اری‍خ‌ ن‍وی‍س‍ی‌
س‍رم‍ای‍ه‌گ‍ذاری‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۱۴
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۶ ق‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۵ ق‌
ف‍رخ‍زاد، ف‍روغ‌، ۱۳۱۳ - ۱۳۴۵ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
اد۱۲۳
دا۱۲۳
پ‍طر اول‌، ت‍زار روس‍ی‌، ۱۶۷۲ - ۱۷۲۵ -- داس‍ت‍ان‌
ب‍ازاری‍اب‍ی‌ - م‍دی‍ری‍ت‌
آئ‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ م‍دن‍ی‌ -- ای‍ران‌
ازو، ی‍اس‍وج‍ی‍رو، ۱۹۰۳- ۱۹۶۳orijusaY ,uzO .
چ‍اپ‍ل‍ی‍ن‌، چ‍ارل‍ز، ۱۸۸۹ - ۱۹۷۷ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌selrahC ,nilpahC .
 
پدیدآور:
ح‍ق‍وق‍ی‌،م‍ح‍م‍د،۱۳۱۶-
ع‍ل‍وی‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌
چ‍اپ‍ل‍ی‍ن‌، چ‍ارل‍ز، ۱۸۸۹- ۱۹۷۷
اف‍غ‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د، ۱۳۰۴-
اس‍م‍اع‍ی‍ل‌پ‍ور، ح‍س‍ن‌، ۱۳۲۹-
ه‍اوزر، آرن‍ول‍د، ۱۸۹۲- ۱۹۷۸
ام‍ی‍د، ج‍م‍ال‌
ش‍ه‍ری‍ار، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۶۷-۱۲۸۵
ن‍ی‍م‍ا ی‍وش‍ی‍ج‌،۱۳۳۸-۱۲۷۴
ت‍ول‍س‍ت‍وی‌، آل‍ک‍س‍ی‌ ن‍ی‍ک‍الای‍وی‍چ‌، ۱۸۸۲- ۱۹۴۵
ح‍ق‍وق‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۱۶-
ج‍ون‍ز،چ‍ارل‍ز پ‍ی‌.۱۹۴۳-
ب‍ه‍رام‍ی‌، ب‍ه‍رام‌،۱۳۳۸-
ن‍اص‍ر خ‍س‍رو، ۳۹۴ - ۴۸۱ ق‌
ب‍ه‍ارل‍و، م‍ح‍م‍د، ۱۳۳۴-
ن‍وروش‌،ای‍رج‌
راون‍دی‌، م‍رت‍ض‍ی‌،۱۲۹۲-
اف‍غ‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د، ۱۳۰۴-
ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌،۵۳۰ ؟- ۶۱۴ ؟ق‌
ای‍چ‍ی‍س‍ون‌، ج‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌
ن‍گ‍اه‌
ن‍گ‍اه‌: رب‍ی‍ع‌
ب‍ه‍ن‍ام‍ی‌: ن‍گ‍اه‌ ب‍ی‍ن‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍گ‍اه‌
زری‍ن‌، ن‍گ‍اه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فیلمهای سینمای ایران
امید، جمال ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۸‬,‭‌ف‍لا۸‌ف۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بوته زار
افغانی ، علی محمد، ۱۳۰۴- ؛  تهران موسسه انتشارات نگاه   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۵۳‬,‭‌ف۷۳‌ب۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بازاریابی بین المللی
اسماعیل پور، حسن ، ۱۳۲۹- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۴۱۶‬,‭‌ف‍لا۵‌م۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مبانی زبانشناسی
ایچیسون ، جین ؛  تهران موسسه انتشارات نگاه   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭P‬,‭۱۲۱‬,‭‌ف‍لا۹‌م۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
زندگی پدرم چارلی چاپلین
چاپلین ، چارلز، ۱۸۸۹- ۱۹۷۷ ؛  تهران نگاه : ربیع   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۲۲۸۷‬,‭‌چ۲‌چ۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سینمای یاسوجیرو ازو
علوی طباطبائی ، ابوالحسن ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۸‬,‭آ۳‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
شوهر آهو خانم
افغانی ، علی محمد، ۱۳۰۴- ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۵۳‬,‭‌ف۷۳‌ش۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
باد در بادبان
بهارلو، محمد، ۱۳۳۴- ؛  [تهران ] نگاه   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۷۲‬,‭‍ه۲‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پتر اول
تولستوی ، آلکسی نیکالایویچ ، ۱۸۸۲- ۱۹۴۵ ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭‌ت۸۸‌پ۶‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فروغ فرخزاد :شعر فروغ فرخزاد از آغاز تا امروز شعرهای برگزیده تفسیر و تحلیل موفق ترین شعرها
حقوقی ، محمد، ۱۳۱۶- ؛  تهران موسسه انتشارات نگاه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۶۴‬,‭‌ح۷‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ اجتماعی ایران
راوندی ، مرتضی ،۱۲۹۲- ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۷۱-
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۶۷۰/۲‬,‭آ۸ر۲۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه تاریخ هنر
هاوزر، آرنولد، ۱۸۹۲- ۱۹۷۸ ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۴۸۰‬,‭‍ه۲‌ف۸‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
احمد شاملو :شعر شاملو از آغاز تا امروز، شعرهای برگزیده ، تفسیر و تحلیل موفق ترین شعرها
حقوقی ،محمد،۱۳۱۶- ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۶۸-۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۱۴‬,‭‌ش۲۱۳‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
کلیات خمسه نظامی :مخزن الاسرار، خسرو و شیرین ، لیلی و مجنون ، هفت پیکر،...
نظامی ، الیاس بن یوسف ،۵۳۰ ؟- ۶۱۴ ؟ق ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۱۲۰‬,‭‌ن۶‌ک۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
دیوان ناصرخسرو حکیم ناصر بن حارث القبادیانی البلخی المروزی
ناصر خسرو، ۳۹۴ - ۴۸۱ ق ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۷۶۴‬,‭‌ن۲د۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
دیوان شهریار
شهریار، محمدحسین ،۱۳۶۷-۱۲۸۵ ؛  تهران زرین ، نگاه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۲۷‬,‭د۹‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل اشعار نیما یوشیج فارسی و طبری
نیما یوشیج ،۱۳۳۸-۱۲۷۴ ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۲۸۴‬,‭‌ن۹‌م۳۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آئین دادرسی مدنی عملی ( کاربردی :)با اصلاحات کلی و منطبق با آیین دادرسی مدنی جدید و سرفصل واحدهای ...
بهرامی ، بهرام ،۱۳۳۸- ؛  تهران بهنامی : نگاه بینه   ، ۱۳۸۰-۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۱۰‬,‭‌ب۹آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات کارشناسی ارشد رشته حسابداری ۷۰-۸۱
نوروش ،ایرج ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ن۸۵‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت < سرمایه گذاری = سرمایه گذاری >
جونز،چارلز پی .۱۹۴۳- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۵۲۱‬,‭‌ج۹۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9