کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ن‍وی‍ف‍رت‌، ارن‍س‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍وی‍ف‍رت‌
م‍ع‍م‍اری‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
م‍ع‍م‍اری‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌--دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
ن‍وی‍ف‍رت‌ ارن‍س‍ت‌
ن‍وی‍ف‍رت‌، ارن‍س‍ت‌
ن‍وی‍ف‍رت‌، ارن‍س‍ت‌، ۱۹۰۰ - م‌
 
ناشر:
خ‍اک‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ روز
آذر، س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌
آزاده‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نویفرت آرشیتکت داتا :اطلاعات معماری
نویفرت ، ارنست ؛  تهران نشر علوم روز   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۱۵۱‬,‭‌ن۹‌ن۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<اطلاعات معماری = نویفرت >
نویفرت ، ارنست ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۱۵۱‬,‭‌ن۹‌ن۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اطلاعات معماری
نویفرت ، ارنست ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۱ژ
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اطلاعات معماری نویفرت به انضمام ضوابط و< دستورالعمل های = دستورالعمل های >ایران
تهران آذر، سیمای دانش   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۱۵۱‬,‭‌ن۹‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نویفرت
نویفرت ارنست ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۱۵۱‬,‭‌ن۹‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اطلاعات معماری
نویفرت ، ارنست ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۱۵۱‬,‭‌ن۹‌ن۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<داده های = داده های >معماری نویفرت
نویفرت ، ارنست ، ۱۹۰۰ - م ؛  اصفهان خاک   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۱۵۱‬,‭‌ن۹‌ن۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک