کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ن‍وی‍س‍ی‌، ف‍رش‍ی‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ام‍ورم‍ال‍ی‌ -ح‍س‍اب‍داری‌
ح‍س‍اب‍داری‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌
 
پدیدآور:
ن‍وی‍س‍ی‌، ف‍رش‍ی‍د
 
ناشر:
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ م‍وس‍س‍ه‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ م‍ل‍ی‌ و س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌
س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری صنعتی < :برنامه ریزی = برنامه ریزی >و کنترل
سازمان حسابرسی ؛  تهران سازمان حسابرسی ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی   ، ۱۳۷۸-۹۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌س۲۵‌ح۵۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تغییرات حسابداری و اصلاح اشتباهات
نویسی ، فرشید ؛  تهران مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۱‬,‭‌ت۴‌ت۷‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک