کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍وپ‍ردازان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ی‍زی‍ک‌ --راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ال‍ک‍ت‍رودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ ری‍اض‍ی‌ --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ض‍د زل‍زل‍ه‌
ف‍ی‍زی‍ک‌
اس‍ت‍ان‍دارد ای‍زو --ت‍ی‌.اس‌.۱۶۹۴۹
ن‍ظری‍ه‌ م‍اش‍ی‍ن‌--آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ح‍س‍اب‍داری‌ --واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا --ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا
ف‍ت‍وش‍اپ‌ ادوب‍ی‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر --م‍ع‍م‍اری‌
اس‍ت‍ات‍ی‍ک‌
دل‍ف‍ی‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ک‍ورل‌ دراو( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
آب‌ --م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
س‍ی‍الات‌ -- م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
 
پدیدآور:
م‍ری‍ام‌، ج‍ی‍م‍ز
ن‍اطق‍ی‌ال‍ه‍ی‌، ف‍ری‍ب‍رز،۱۳۳۸-
واک‍ر،< ج‍رل‌= ج‍ی‍رل‌>،۱۹۴۵ - م‌
رض‍ازاده‌ ن‍ی‍اوران‍ی‌، م‍ح‍م‍د،۱۳۵۴-
ص‍ف‍ای‍ی‌،ف‍رش‍اد،۱۳۵۱-
رزن‍ی‍ک‌، راب‍رت‌،۱۹۲۳-
زه‍ره‌ون‍د، ح‍م‍ی‍د،۱۳۵۵-
ص‍ف‍ای‍ی‌، ف‍رش‍اد،۱۳۵۱-
ف‍درس‍ت‍ون‌
ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر
ک‍ل‍ب‍ی‌، اس‍ک‍ات‌
م‍ی‍رت‍ون‍ی‌، م‍ح‍م‍د
م‍ری‍ام‌، ج‍ی‍م‍ز ل‍ی‍ث‍رپ‌، ۱۹۱۷ - م‌
ق‍اس‍م‍ی‌، ح‍م‍ی‍د،۱۳۵۶-
ان‍ت‍ظاری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۴۰-
ش‍ی‍م‍ز، اروی‍ن‍گ‌ ه‍رم‍ن‌، ۱۹۲۳-
واک‍ر،< ج‍ی‍رل‌= ج‍رل‌>،۱۹۴۵ - م‌
م‍ح‍م‍دی‌، ح‍س‍ن‌،۱۳۵۴-
 
ناشر:
ن‍وپ‍ردازان‌
آی‍ی‍ژ، ن‍وپ‍ردازان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
استاتیک
مریام ، جیمز ؛  تهران آییژ، نوپردازان   ، ۱۳۷۸-۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬,‭‌م۴‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک سیالات
شیمز، اروینگ هرمن ، ۱۹۲۳- ؛  تهران نوپردازان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۷‬,‭‌ش۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
هیدرولیک مهندسی عمران
فدرستون ؛  تهران نوپردازان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۴۵‬,‭‌ف۴‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک مکانیک
رزنیک ، رابرت ،۱۹۲۳- ؛  تهران نوپردازان   ، ۱۳۷۹-
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۲‬,‭‍ه۲‌ف۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
معماری کامپیوتر
صفایی ، فرشاد،۱۳۵۱- ؛  تهران نوپردازان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ک۲۴‌ص۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
هزار=<۱۰۰۰ >مساله نظریه زبان ها و ماشین ها
صفایی ،فرشاد،۱۳۵۱- ؛  تهران نوپردازان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ف‍لا۵‌ص۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع =[2002:94961 ST/OSIایزو/تی .اس ۱۶۹۴۹:۲۰۰۲]
رضازاده نیاورانی ، محمد،۱۳۵۴- ؛  تهران نوپردازان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TL‬,‭۲۷۸/۵‬,‭ر۶‌ف‍لا۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و اجرای ساختمانهای بنایی مقاوم در برابر زمین لرزه
ناطقی الهی ، فریبرز،۱۳۳۸- ؛  تهران نوپردازان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۸/۴۴‬,‭‌ن۲ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل آمار ریاضی والپول ، فروند
زهره وند، حمید،۱۳۵۵- ؛  تهران نوپردازان   ، ۱۳۸؟
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭ز۹‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل روشهای ریاضی در فیزیک جورج آرفکن
قاسمی ، حمید،۱۳۵۶- ؛  تهران نوپردازان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭آ۴‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تشریح مسائل الکترودینامیک کلاسیک جان .دیوید جکسون
قاسمی ، حمید،۱۳۵۶- ؛  تهران نوپردازان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۶۳۱‬,‭‌ج۸‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سریع =[ 21 warDleroC کورل دراو۱۲]
محمدی ، حسن ،۱۳۵۴- ؛  تهران نوپردازان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ک۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
برترین تکنیکهای = ]SC pohsotohP ebodA ادبی فتوشاپ سی .اس ].
کلبی ، اسکات ؛  تهران نوپردازان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ک۸‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و طراحی سیستم ها
حبیبی ، جعفر ؛  تهران نوپردازان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸‬,‭‌ح۲‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ تخصصی حسابداری میر
میرتونی ، محمد ؛  تهران نوپردازان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۲۱‬,‭‌م۹‌ف۴۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مبانی فیزیک :مکانیک ، گرما، ترمودینامیک و نظریه جنبشی گازها برای دانشجویان فنی و مهندسی
واکر،< جرل = جیرل >،۱۹۴۵ - م ؛  تهران نوپردازان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۲‬,‭و۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسایل مبانی فیزیک مختص رشته های فنی و مهندسی
واکر،< جیرل = جرل >،۱۹۴۵ - م ؛  نهران نوپردازان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۲‬,‭و۲‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک
مریام ، جیمز لیثرپ ، ۱۹۱۷ - م ؛  تهران نوپردازان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۲‬,‭‌م۴‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسایل استاتیک مریام
انتظاری ، علیرضا، ۱۳۴۰- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۴۲۳۴۱۶-۶۶۴۱۱۱۷۳،آدرس ناشر :تهران -خ لبافی نژاد - بین فروردین و اردیبهشت - پ 832 نوپردازان   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬,‭‌ت۵‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای زبان دلفی :برای برنامه نویسان و توسعه گران 3 xilyk ,7 ihpleD
تهران نوپردازان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭د۸و۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3