کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ن‍وری‌، زه‍را
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ش‍اوره‌
زل‍زل‍ه‌ -ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ه‍اف‌، م‍ارگ‍ارت‌
ن‍وری‌، زه‍را
 
ناشر:
وزارت‌ م‍س‍ک‍ن‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌؛ م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و م‍س‍ک‍ن‌
رش‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بررسی خواص دینامیکی زلزله های ایران
نوری ، زهرا ؛  تهران وزارت مسکن و شهرسازی ؛ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۵۳۷/۲‬,‭‌ف‍لا۹‌ب۴۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<نظریه های = نظریه های >مشاوره ( :مفاهیم و مهارت ها)
هاف ، مارگارت ؛  تهران رشد   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰‬,‭‍ه۲‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک