کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍وج‍وان‍ان‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ودک‍ان‌ -- رش‍د
وال‍دی‍ن‌ و ک‍ودک‌
ب‍ل‍وغ‌( روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌)
ک‍ودک‍ان‌ -- روان‌درم‍ان‍ی‌ -- ن‍م‍ون‍ه‌پ‍ژوه‍ی‌
ک‍ودک‍ان‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
وال‍دی‍ن‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌
ن‍وج‍وان‍ان‌ -- روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
س‍راس‍ی‍م‍ه‌زدگ‍ی‌ -- درم‍ان‌
ک‍ودک‍ان‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ن‍وج‍وان‍ان‌ --روان‌ درم‍ان‍ی‌
ن‍وج‍وان‍ان‌ ب‍زه‍ک‍ار --روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ رش‍د
ک‍ودک‍ان‌ ع‍ق‍ب‌ م‍ان‍ده‌ -- روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ک‍ودک‍ان‌
ک‍ودک‍ان‌ --روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ن‍وج‍وان‍ان‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ال‍گ‍وه‍ای‌ ارت‍ب‍اطی‌ خ‍ان‍واده‌ ب‍ا م‍ن‍ب‍ع‌ ک‍ن‍ت‍رل‌، ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌ ، ک‍م‍روی‍ی‌ و م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ ارت‍ب‍اطی‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
ب‍ل‍وغ‌( روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌)
 
پدیدآور:
ک‍اپ‍لان‌،پ‍ل‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌( ب‍ی‍رج‍ن‍دی‌)، م‍ه‍دی‌،- ۱۳۱۳
<پ‍ی‍ن‍ک‍وس‌= پ‍ی‍ن‍ک‍وز>، دان‍ا
ه‍ی‍م‍ن‌، س‍وزی‌ ،۱۹۴۹
ش‍ک‍ت‍م‍ن‌، زی‍پ‍ورا
اح‍دی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۲۲-
ش‍رف‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۳۷-
ص‍لاح‍ی‌، ج‍اوی‍د
ل‍طف‌آب‍ادی‌،ح‍س‍ی‍ن‌
اح‍دی‌، ح‍س‍ن‌،۱۳۲۲-
ق‍ائ‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۶-
ی‍ث‍رب‍ی‌، چ‍ی‍س‍ت‍ا، ۱۳۴۷ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
م‍ی‍ک‍وچ‍ی‌،< ژوزف‌= ج‍وزف‌>
اک‍ب‍ری‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌
ح‍ی‍دری‌، اک‍رم‌(گ‍ی‍ت‍ی‌)،
<م‍ی‍لان‍ی‌ ف‍ر= م‍ی‍لان‍ی‌ف‍ر>، ب‍ه‍روز، ۱۳۱۱-
ف‍راه‍ت‍ی‌، م‍ه‍رزاد
ک‍ی‍ه‍ان‌ ن‍ی‍ا، اص‍غ‍ر، ۱۳۱۹-
ام‍ام‍ی‌، س‍ه‍ی‍لا
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د، ارج‍م‍ن‍د، ن‍س‍ل‌ف‍ردا
ق‍وم‍س‌
ن‍ام‍ی‍را
خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
رش‍د و ت‍وس‍ع‍ه‌
ج‍ی‍ح‍ون‌
وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍رورش‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ن‍ادی‌ ت‍رب‍ی‍ت‌
چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ن‍ی‍اد
ن‍ش‍ر م‍ادر
آوای‌ ن‍ور
رش‍د
پ‍رش‍ک‍وه‌
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
ن‍س‍ل‌ ف‍ردا
ب‍ن‍ی‍اد ح‍ق‍وق‍ی‌ م‍ی‍زان‌
اس‍پ‍ی‍د،س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ی‌ ج‍وان‍ان‌
اس‍اطی‍ر
ب‍ن‍ی‍اد، پ‍ردی‍س‌۵۷
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
<روانشناسی = روان شناسی >رشد :مفاهیم بنیادی در روانشناسی نوجوانی و جوانی
احدی ، حسن ، ۱۳۲۲- ؛  تهران چاپ و نشر بنیاد   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۴‬,‭‌ف‍لا۲۷ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دنیای بلوغ
قائمی ، علی ، ۱۳۱۶- ؛  تهران اسپید،سازمان ملی جوانان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۴‬,‭‌ق۲د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی رشد کاربردی نوجوانی و جوانی
لطف آبادی ،حسین ؛  تهران اسپید،سازمان ملی جوانان   ، ۱۳۷۹-
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۱۳‬,‭‌ل۶‌ج۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سفر پرماجرای کودک ( روان شناسی رشد)
کاپلان ،پل ؛  تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۱۳۱‬,‭‌ک۱۷‌س۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
به فرزندانمان چه بگوئیم ؟ چگونه بگوئیم ؟
حیدری ، اکرم (گیتی )، ؛  تهران پرشکوه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۶۹‬,‭‌ح۹‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
رشد و شخصیت کودک
تهران نشر مرکز   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۱‬,‭ر۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کلیات بزهکاری اطفال و نوجوانان
صلاحی ، جاوید ؛  تهران بنیاد حقوقی میزان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۹۰۷۶‬,‭‌ص۸‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مشکلات نوجوانی و جوانی
اکبری ، ابوالقاسم ؛  تهران رشد و توسعه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۴‬,‭‌ف‍لا۷‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
روش های نوین در تربیت کودکان و نوجوانان
امامی ، سهیلا ؛  تهران نسل فردا   ، ۱۳۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۱‬,‭‌ف‍لا۸ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده با منبع کنترل ، عزت نفس ، کمرویی و مهارتهای ارتباطی نوجوانان
فراهتی ، مهرزاد ؛  دانشگاه علم و فرهنگ ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۴،PT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
چرا به نوجوانان گوش نمی دهید؟ راهنمای والدین در بهبود روابط با نوجوانان
هیمن ، سوزی ،۱۹۴۹ ؛  تهران جیحون   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۴‬,‭‍ه۹‌چ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
نوجوان در< خانواده درمانی = خانواده درمانی :>روشهای اصلاح چرخه معیوب تعارض - کنترل
میکوچی ،< ژوزف = جوزف > ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸/۵‬,‭‌م۹‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روانشناسی >رشد۲ : نوجوانی ، جوانی ، میانسالی ، پیری
احدی ، حسن ،۱۳۲۲- ؛  تهران بنیاد، پردیس ۵۷   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۴‬,‭‌ف‍لا۳‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مشاور والدین در مسائل تربیتی و تحصیلی فرزندان
حسینی ( بیرجندی )، مهدی ،- ۱۳۱۳ ؛  تهران اساطیر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۱۱۵‬,‭‌ح۵‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
عشق سوم :مجموعه مقالات تخصصی پیرامون مسائل کودکان و نوجوانان
یثربی ، چیستا، ۱۳۴۷ - ، گردآورنده ؛  تهران نامیرا   ، ۱۳۸۱-
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۳‬,‭‌ی۲‌ع۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
دنیای نوجوان
شرفی ، محمدرضا، ۱۳۳۷- ؛  تهران وزارت آموزش و پرورش ، معاونت پرورشی ، موسسه فرهنگی منادی تربیت   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۴‬,‭‌ش۴د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
<روانشناسی = روان شناسی >کودکان و نوجوانان استثنایی
<میلانی فر= میلانی فر>، بهروز، ۱۳۱۱- ؛  تهران قومس   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۳۹۸۱‬,‭‌م۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
غلبه بر اضطراب و هراس نوجوانان ، سوار شدن بر موج راهنمای درمانگران
<پینکوس = پینکوز>، دانا ؛  تهران کتاب ارجمند، ارجمند، نسل فردا   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۵۰۵‬,‭‌پ۹‌غ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مشاوره و< روان درمانی = رواندرمانی >گروهی با کودکان و نوجوانان ( :نظریه ، پژوهش و عمل )
شکتمن ، زیپورا ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۴۸۰۸۸۲-۶۶۹۶۷۳۵۵-۶،آدرس ناشر :تهران - خ انقلاب - خ ۱۲ فروردین - خ شهید وحید نظری - پ ۱۹۹ - ط۲ - واحد ۴ آوای نور   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۴۹۹‬,‭‌ش۳‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
نوجوانان چه می گویند؟ :تحلیلی بر روابط نوجوانان و والدین آنها
کیهان نیا، اصغر، ۱۳۱۹- ؛  تهران نشر مادر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۴‬,‭‌ک۹‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2