کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍وج‍وان‍ان‌ ب‍زه‍ک‍ار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍اض‍ی‌ اج‍رای‌ اح‍ک‍ام‌ ک‍ی‍ف‍ری‌
ن‍وج‍وان‍ان‌ ب‍زه‍ک‍ار --روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ودک‍ان‌-ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
ن‍وج‍وان‍ان‌ ب‍زه‍ک‍ار( ف‍ق‍ه‌)
ه‍وش‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌، ن‍وج‍وان‍ان‌ ب‍زه‍ک‍ار، ه‍وش‌ م‍ج‍رم‍ان‌، ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ م‍ج‍رم‍ان‌، پ‍رون‍ده‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌، م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ری‌
ن‍وج‍وان‍ان‌ ب‍زه‍ک‍ار -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
ن‍وج‍وان‍ان‌ ب‍زه‍ک‍ار
ن‍وج‍وان‍ان‌ ب‍زه‍ک‍ار --ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌
 
پدیدآور:
ش‍اک‍ری‌ گ‍ل‍پ‍ای‍گ‍ان‍ی‌، طوب‍ی‌، ۱۳۳۹-
ع‍ب‍اچ‍ی‌، م‍ری‍م‌
دان‍ش‌، ت‍اج‌زم‍ان‌، ۱۳۰۵-
ش‍ام‍ب‍ی‍ات‍ی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌
ص‍لاح‍ی‌، ج‍اوی‍د،۱۳۱۶-
م‍وی‍ن‍ه‌، رض‍ی‍ه‌
ش‍ام‍ب‍ی‍ات‍ی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌،۱۳۱۸-
ش‍ادروان‌، ح‍س‍ن‌
م‍ح‍م‍دب‍خ‍ش‌، س‍ول‍م‍از
ص‍لاح‍ی‌، ج‍اوی‍د
 
ناشر:
م‍ج‍م‍ع‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ج‍د
م‍ج‍د،ژوب‍ی‍ن‌
ن‍ش‍ر م‍س‍ع‍ی‌
خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
ش‍ورای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ زن‍ان‌، رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌
ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌،ن‍ش‍ر دادگ‍س‍ت‍ر
ب‍ن‍ی‍اد ح‍ق‍وق‍ی‌ م‍ی‍زان‌
پ‍اژن‍گ‌
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ن‍ش‍ر م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ ع‍لام‍ه‌ ن‍وری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اطفال و جوانان بزهکار
دانش ، تاج زمان ، ۱۳۰۵- ؛  تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۹۰۷۶‬,‭د۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی
دانش ، تاج زمان ، ۱۳۰۵- ؛  تهران نشر میزان ،نشر دادگستر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۹۰۷۶‬,‭د۲د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بررسی تطبیقی نهادهای قضایی و تربیتی کودکان و نوجوانان بزهکار
صلاحی ، جاوید،۱۳۱۶- ؛  نور نشر موسسه آموزش عالی علامه نوری   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭۳۴۶‬,‭‌ص۸‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بزهکاری اطفال و نوجوانان
شامبیاتی ، هوشنگ ،۱۳۱۸- ؛  تهران مجد،ژوبین   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۹۰۷۶‬,‭‌ش۲‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بزهکاری اطفال و نوجوانان
شامبیاتی ، هوشنگ ؛  تهران پاژنگ   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۹۰۷۶‬,‭‌ش۲‌ب۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کلیات بزهکاری اطفال و نوجوانان
صلاحی ، جاوید ؛  تهران بنیاد حقوقی میزان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۹۰۷۶‬,‭‌ص۸‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد
عباچی ، مریم ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۹۰۷۶‬,‭‌ع۲‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
رفتارشناسی جوانان و اختلالات رفتاری
شادروان ، حسن ؛  تهران نشر مسعی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۵۰۶‬,‭‌ش۲ر۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
بررسی < خلاءهای = خلا های >قانونی حقوق کودک ( ۲ :)اطفال بزهکار و سیاست جنایی
شاکری گلپایگانی ، طوبی ، ۱۳۳۹- ؛  تهران شورای فرهنگی و اجتماعی زنان ، روابط عمومی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۶۲۶‬,‭‌ب۴‌ش۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
رابطه هوش هیجانی و ارتکاب جرم ( مورد مطالعه نوجوانان کانون اصلاح و تربیت تهران )
محمدبخش ، سولماز ؛  علم و فرهنگ علوم انسانی   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۱۳۹۷، ۱۵۰،LT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
وظایف و اختیارات قاضی اجرای احکام کیفری ناظر به اطفال و نوجوانان
موینه ، رضیه ؛  علم و فرهنگ علوم انسانی   ، ۱۳۹۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک