کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
داس‍ت‍ان‌ و داس‍ت‍ان‌ ن‍وی‍س‍ی‌ -- اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
س‍م‍ب‍ول‍ی‍س‍م‌( ن‍م‍ای‍ش‌)
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌
 
پدیدآور:
ن‍اظرزاده‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، ف‍ره‍اد، ۱۳۲۶-
رادف‍ر، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌
اگ‍ری‌، لاج‍وس‌
آژن‍د، ی‍ع‍ق‍وب‌، ۱۳۲۸ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
م‍ک‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
ب‍ال‌، دی‍وی‍د، ۱۹۴۲-
 
ناشر:
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
اطلاع‍ات‌
ن‍ش‍ر گ‍ل‌
ت‍اب‍ان‌
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
ب‍رگ‌
پ‍ارت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
از پایان تا آغاز و از آغاز تا پایان :شیوه فنی نمایشنامه خوانی
بال ، دیوید، ۱۹۴۲- ؛  تهران نشر گل   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۶۶۱‬,‭‌ب۲‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگواره داستان و نمایش ( شامل :لغات ، اصطلاحات و تعبیرات )
رادفر، ابوالقاسم ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۴۴/۵‬,‭ر۲‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نمادگرائی ( سمبولیسم = ]msilobmyS]( در ادبیات نمایشی
ناظرزاده کرمانی ، فرهاد، ۱۳۲۶- ؛  تهران برگ   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۶۳۳‬,‭‌س۸‌ن۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فن نمایشنامه نویسی
اگری ، لاجوس ؛  تهران تابان   ، ۱۳۳۶
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۶۶۱‬,‭‌ف‍لا۷‌ف۹‬,‭۱۳۳۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فن داستان و نمایشنامه نویسی
اگری ، لاجوس ؛  تهران پارت   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۶۶۱‬,‭‌ف‍لا۷‌ف۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نمایشنامه نویسی در ایران ( :از آغاز تا ۱۳۲۰ ه.ش )
آژند، یعقوب ، ۱۳۲۸ - ، گردآورنده ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۸۲۴‬,‭آ۴‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
شناخت عوامل نمایش :نگاهی اجمالی بر فرایند پیدایی نمایش و بررسی جامع اصول و مبانی متون نمایش
مکی ، ابراهیم ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۶۵۵‬,‭‌م۷‌ش۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک