کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍م‍ای‍ش‌ -- ت‍اری‍خ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍م‍ای‍ش‌ -- ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ -- ت‍اری‍خ‌
ن‍م‍ای‍ش‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ن‍م‍ای‍ش‌ -- اروپ‍ا -- ت‍اری‍خ‌
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ -- ق‍رن‌ ۲۰ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ن‍م‍ای‍ش‌ -- ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ --ت‍اری‍خ‌
ن‍م‍ای‍ش‌ -- ت‍اری‍خ‌
اک‍س‍پ‍رس‍ی‍ون‍ی‍س‍م‌( ن‍م‍ای‍ش‌)
ن‍م‍ای‍ش‌ - ای‍ران‌ - ت‍اری‍خ‌
ن‍م‍ای‍ش‌ -- ژاپ‍ن‌ -- ت‍اری‍خ‌
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ن‍م‍ای‍ش‌ س‍ی‍اه‍ان‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ن‍م‍ای‍ش‌ -- ای‍ران‌ --ت‍اری‍خ‌
ن‍م‍ای‍ش‌ --م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ک‍ی‍ن‍درم‍ان‌، ه‍ای‍ن‍ت‍س‌، ۱۸۹۴-
م‍ل‍ش‍ی‍ن‍گ‍ر، زی‍گ‍ف‍ری‍د
ن‍ص‍رآب‍ادی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ب‍ی‍ض‍ای‍ی‌، ب‍ه‍رام‌،۱۳۱۷-
ه‍اج‍ز، س‍ی‍ری‍ل‌ وال‍ت‍ر، ۱۹۰۹-----
ن‍اظرزاده‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، ف‍ره‍اد، ۱۳۲۶-
ج‍ن‍ت‍ی‌ع‍طائ‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌،۱۲۹۶-
خ‍ل‍ج‌، م‍ن‍ص‍ور، ۱۳۲۹-
ح‍ام‍دی‌، غ‍لام‍رض‍ا، گ‍ردآورن‍ده‌
ق‍ادری‌، ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌
گ‍وران‌، ه‍ی‍وا
ب‍راک‍ت‌، اس‍ک‍ار گ‍روس‌، ۱۹۲۳-
ه‍ال‍دن‌، س‍وزان‌
 
ناشر:
آگ‍اه‌
م‍ن‍ص‍ور خ‍ل‍ج‌
ب‍رگ‌
اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
ص‍ال‍ح‌ ص‍ف‍وی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌)، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ن‍م‍ای‍ش‌ (م‍رک‍ز ه‍ن‍ره‍ای‌ ن‍م‍ای‍ش‍ی‌ وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌)، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌
م‍رواری‍د
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز ه‍ن‍ره‍ای‌ ن‍م‍ای‍ش‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
تئاتر پیشتاز، تجربه گر و عبث نما
ناظرزاده کرمانی ، فرهاد، ۱۳۲۶- ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی ، واحد فوق برنامه   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۸۶۱‬,‭‌ن۲‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تئاتر در مشرق زمین
تهران نمایش (مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی )   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۲۱۰۳‬,‭د۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تئاتر قرن بیستم
تهران نمایش (مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی )   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۲۱۰۳‬,‭د۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تئاتر در غرب
تهران نمایش (مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی )   ، ۱۳۷۰-
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۲۱۰۳‬,‭د۲،۳.‌ج‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پویه
حامدی ، غلامرضا، گردآورنده ؛  [تهران ] وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، مرکز هنرهای نمایشی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۷۰۷‬,‭‌ح۲‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
زندگی در تئاتر :مجموعه مقالات
قادری ، نصرالله ؛  تهران برگ   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۷۰۷‬,‭‌ق۲ز۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کتاب تئاتر
[تهران ] جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۲۰۳۸‬,‭‌ک۲‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ تئاتر جهان
براکت ، اسکار گروس ، ۱۹۲۳- ؛  تهران مروارید   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۲۱۰۱‬,‭‌ب۴‌ت۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
داستان هنر تئاتر( انگلستان )
هالدن ، سوزان ؛  ۱۱۵۴ صالح صفوی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۲۵۸۱‬,‭‍ه۲د۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نمایش ژاپنی .زنده هزار ساله
تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۲۹۲۱‬,‭‌ن۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تاریخچه نمایش در باختران
خلج ، منصور، ۱۳۲۹- ؛  منصور خلج   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۷۲۹‬,‭‌ف۲‌خ۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
نمایش در ایران
بیضایی ، بهرام ،۱۳۱۷- ؛  [تهران ] ۱۳۴۴
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۲۹۳۱‬,‭‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
بنیاد نمایش در ایران
جنتی عطائی ، ابوالقاسم ،۱۲۹۶- ؛  تهران ابن سینا   ، ۱۳۳۳
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۲۹۳۱‬,‭‌ج۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
کوششهای نافرجام ( سیری در صدسال تیاتر ایران )
گوران ، هیوا ؛  تهران آگاه   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۲۹۵۱‬,‭‌گ۹‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تئاتر در سال ۶۵
نصرآبادی ، حسین ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی ، واحد فوق برنامه   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۲۹۵۴‬,‭‌ن۶‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با تئاتر سیاهپوستان آمریکائی
ناظرزاده کرمانی ، فرهاد، ۱۳۲۶- ؛  تهران برگ   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۲۲۷۰‬,‭‌س۹‌ن۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
گزاره گرایی ( اکسپرسیونیسم )در ادبیات نمایشی
ناظرزاده کرمانی ، فرهاد، ۱۳۲۶- ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۶۳۳‬,‭‌ف‍لا۷‌ن۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ تئاتر سیاسی
ملشینگر، زیگفرید ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۶۴۳‬,‭‌م۸‌ت۲‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ تئاتر اروپا
کیندرمان ، هاینتس ، ۱۸۹۴- ؛  تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۲۵۷۰‬,‭‌ک۹‌ت۲‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تماشاخانه شکسپیر
هاجز، سیریل والتر، ۱۹۰۹----- ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۲۵۸۹‬,‭‍ه۲‌ت۸‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3