کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍م‍ا: ج‍ه‍ان‌ ف‍ردا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‍ه‍ای‌ ص‍وری‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ن‍ی‍رو
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ --روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ری‍س‍ک‌
ت‍ول‍ی‍د --ف‍رای‍ن‍ده‍ا
دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
اس‍ت‍ان‍دارد ای‍زو۹۰۰۰
س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ دان‍ش‍ی‌ --م‍دی‍ری‍ت‌
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ ع‍م‍ل‍ی‌
م‍وت‍وره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌ ج‍ری‍ان‌ م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌
اس‍ت‍ات‍ی‍ک‌
م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
س‍ی‍الات‌ -- م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
 
پدیدآور:
اک‍س‌، ج‍ورج‌
م‍ری‍ام‌، ج‍ی‍م‍ز
ان‍ص‍اری‌، ک‍وروش‌،۱۳۳۰-
ک‍ارل‌، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
دگ‍ارم‍و، ارن‍س‍ت‌ پ‍ال‌،۱۹۰۷-
س‍ی‍ن‍ائ‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
اس‍ت‍ری‍ت‍ر، وی‍ک‍ت‍ور لای‍ل‌،۱۹۰۹-
<ل‍ی‍ن‍ت‍س‌= ل‍ی‍ن‍ز>، پ‍ی‍ت‍ر
<ب‍رگ‍رون‌= ب‍رج‍رون‌>، ب‍رای‍ان‌
م‍ه‍رب‍ان‌، رض‍ا
م‍ری‍ام‌، ج‍ی‍م‍ز ل‍ی‍ث‍رب‌،۱۹۱۷ - م‌
رش‍ی‍د، م‍ح‍م‍د، ۱۹۴۵ - م‌
م‍ق‍دس‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۵۴-
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ن‍م‍ا؛ ج‍ه‍ان‌ ف‍ردا
ج‍ه‍ان‌ ف‍ردا، ن‍م‍ا
ن‍م‍ا، ج‍ه‍ان‌ ف‍ردا
ن‍م‍ا: ن‍ش‍ر ج‍ه‍ان‌ ف‍ردا
ن‍م‍ا: ج‍ه‍ان‌ ف‍ردا
ن‍ش‍ر ن‍م‍ا، ج‍ه‍ان‌ ف‍ردا
ن‍م‍ا:ج‍ه‍ان‌ ف‍ردا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی موتورهای مغناطیس دائم
انصاری ، کوروش ،۱۳۳۰- ؛  مشهد جهان فردا، نما   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۶۸۱‬,‭‌ف‍لا۸‌ت۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک :مکانیک مهندسی
مریام ، جیمز ؛  مشهد نما: جهان فردا   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۲‬,‭‌م۴۱د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مواد و فرایندهای تولید
دگارمو، ارنست پال ،۱۹۰۷- ؛  مشهد نشر نما، جهان فردا   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۸۳‬,‭د۸‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک سیالات
استریتر، ویکتور لایل ،۱۹۰۹- ؛  مشهد نشر نما؛ جهان فردا   ، ۱۳۸۵-۹۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۷‬,‭‌ف‍لا۵‌م۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شش سیگما برای همه
اکس ، جورج ؛  مشهد نما:جهان فردا   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌ف‍لا۷‌ش۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ایزو ۹۰۰۰[ نه هزار ]ویرایش سال ۲۰۰۰ ؛ تی اس ۱۶۹۴۹ ویرایش سال ۲۰۰۲ در چارچوب مدیریت کیفیت جامع :شامل متن کامل یک نظامنامه سیستم کیفیت جامع و...
مهربان ، رضا ؛  مشهد نما: جهان فردا   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶/۶‬,‭‌م۹‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصول مدیریت دانش
<برگرون = برجرون >، برایان ؛  مشهد نما:جهان فردا   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۳‬,‭‌ب۴‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<مقدمه ای = مقدمه ای >بر نظریه زبانها و ماشینها
<لینتس = لینز>، پیتر ؛  تهران نما: نشر جهان فردا   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۶۷/۳‬,‭‌ل۹‌م۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
استاتیک ( مکانیک مهندسی )
مریام ، جیمز لیثرب ،۱۹۱۷ - م ؛  مشهد نشر نما، جهان فردا   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬,‭‌م۴‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک صنعتی ( مدارها، قطعات و کاربردها)
رشید، محمد، ۱۹۴۵ - م ؛  مشهد نما، جهان فردا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۱‬,‭ر۵‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
<سیستم های سیستم های >اطلاعات مدیریت
مقدسی ، علیرضا، ۱۳۵۴- ؛  مشهد نشر نما، جهان فردا   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۶‬,‭‌م۷‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تشریح مسائل استاتیک :مکانیک مهندسی
سینائی ، علی ؛  مشهد نشر نما، جهان فردا   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬,‭‌م۴‌ف‍لا۹۲۴۶‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت ریسک
کارل ، فیلیپ ؛  مشهد نشر نما، جهان فردا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۱‬,‭‌ک۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک