کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍ق‍ش‍ه‍ای‌ ت‍زئ‍ی‍ن‍ی‌ -- ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ق‍ش‍ه‍ای‌ ت‍زی‍ی‍ن‍ی‌ - ای‍ران‌
ت‍ذه‍ی‍ب‌ -- ای‍ران‌
ن‍ق‍ش‌ه‍ای‌ ت‍زئ‍ی‍ن‍ی‌ -- ای‍ران‌
ق‍ال‍ی‌ و ق‍ال‍ی‌ب‍اف‍ی‌ -- ای‍ران‌
ن‍م‍ادش‍ن‍اس‍ی‌، ن‍گ‍ارگ‍ری‌ م‍ک‍ت‍ب‌ ت‍ب‍ری‍ز ص‍ف‍وی‌، ن‍ق‍وش‌ ت‍زی‍ی‍ن‍ی‌، پ‍وش‍اک‌ زن‍ان‌
ت‍ذه‍ی‍ب‌ -- ای‍ران‌
ن‍ق‍ش‍ه‍ای‌ ت‍زئ‍ی‍ن‍ی‌ -- ای‍ران‌
ک‍اخ‌ ه‍ش‍ت‌ ب‍ه‍ش‍ت‌
ت‍ذه‍ی‍ب‌ --ای‍ران‌
ن‍ق‍ش‍ه‍ای‌ ت‍زئ‍ی‍ن‍ی‌ -ای‍ران‌
 
پدیدآور:
<ض‍ی‍ا پ‍ور= ض‍ی‍اءپ‍ور>، ج‍ل‍ی‍ل‌،۱۳۰۷-
م‍اچ‍ی‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی‌،۱۳۴۴-
ن‍ص‍راص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا،-
م‍ج‍رد ت‍اک‍س‍ت‍ان‍ی‌، اردش‍ی‍ر، ۱۳۲۸-
م‍ج‍رد ت‍اک‍س‍ت‍ان‍ی‌، اردش‍ی‍ر،۱۳۲۸-
ی‍زدان‍ی‌، پ‍ری‍س‍ا
آق‍ام‍ی‍ری‌، ام‍ی‍ره‍وش‍ن‍گ‌، ۱۳۴۸-
م‍وس‍وی‌ل‍ر، اش‍رف‌ال‍س‍ادات‌، ۱۳۴۰-
 
ناشر:
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
م‍ی‍ردش‍ت‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ال‍ی‍ف‌، ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ه‍ن‍ری‌، " م‍ت‍ن‌"
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر، اداره‌ ک‍ل‌ ن‍گ‍ارش‌
ف‍ره‍ن‍گ‍ان‌
ه‍ن‍ر و م‍ع‍م‍اری‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍را (ی‍س‍اول‍ی‌)
ی‍س‍اول‍ی‌
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌)
م‍رک‍ب‌ س‍پ‍ی‍د، دان‍ش‍گ‍اه‌ ال‍زه‍را (س‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طرحهای تزیینی ( ۱)
تهران فرهنگان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۱۵۱۰‬,‭ط۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طرحهای تزئینی ایرانی :مشتمل بر طرحهایی جهت استفاده در لیتوگرافی ، گرافیک ، نقش پارچه ...
تهران فرهنگسرا (یساولی )   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۱۴۷۴‬,‭ط۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نقوش زینتی در ایران زمین :از کهن ترین زمان تا دوره مادها
<ضیا پور= ضیاءپور>، جلیل ،۱۳۰۷- ؛  [تهران ] وزارت فرهنگ و هنر، اداره کل نگارش   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۱۲۰۵‬,‭‌ض۹‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شیوه تذهیب
مجرد تاکستانی ، اردشیر،۱۳۲۸- ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۳۲۴۱‬,‭‌م۳‌ش۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آموزش طرح و تذهیب
ماچیانی ، حسینعلی ،۱۳۴۴- ؛  تهران یساولی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۳۲۴۱‬,‭‌م۲ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
شیوه تذهیب
مجرد تاکستانی ، اردشیر، ۱۳۲۸- ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی )   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۳۲۴۱‬,‭‌م۳‌ش۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
عمارت هزارنقش :بررسی نقوش حیوانی در کاشیهای هفت رنگ کاخ هشت بهشت اصفهان
نصراصفهانی ، غلامرضا،- ؛  تهران موسسه تالیف ، ترجمه و نشر آثار هنری ، " متن "   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۰۷۳،/‌ص۷۴،‌ن۶‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ساختار درون متنی طرح و نقش فرش دستباف ایران
موسوی لر، اشرف السادات ، ۱۳۴۰- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۲۲۰۵۵۱۹۳،آدرس ناشر :خ . نلسون ماندلا، بن بست شاهرخ ، ساختمان شاهرخ ، واحد۲۰۱ مرکب سپید، دانشگاه الزهرا (س )   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۲۸۰۹‬,‭‌ف‍لا۹‌م۸‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی نقوش تزیینی در< نگاره های = نگاره های >مکتب تبریز صفوی ( مطالعه موردی نقوش پوشاک بانوان )
یزدانی ، پریسا ؛  علم و فرهنگ هنر و معماری   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۳۹۶، ۳۸،NT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نقش و نگاره های ایرانی در هنر ایرانی
آقامیری ، امیرهوشنگ ، ۱۳۴۸- ؛  تهران میردشتی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۱۴۷۴‬,‭آ۷‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک