کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍ق‍ش‍ه‍ای‌ ت‍زئ‍ی‍ن‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ق‍ش‍ه‍ای‌ ت‍زی‍ی‍ن‍ی‌ - ای‍ران‌
ت‍ذه‍ی‍ب‌ -- ای‍ران‌
ن‍ق‍ش‍ه‍ای‌ ت‍زی‍ی‍ن‍ی‌ -- اروپ‍ا
طراح‍ی‌ ه‍ن‍دس‍ی‌
ن‍ق‍ش‌ه‍ای‌ ت‍زئ‍ی‍ن‍ی‌
ه‍ن‍ره‍ای‌ ت‍ج‍س‍م‍ی‌
اس‍ل‍ی‍م‍ی‌
ن‍ق‍ش‍ه‍ای‌ ت‍زئ‍ی‍ن‍ی‌ -- ای‍ران‌
ک‍اخ‌ ه‍ش‍ت‌ ب‍ه‍ش‍ت‌
ت‍ذه‍ی‍ب‌ --ای‍ران‌
ن‍ق‍ش‍ه‍ای‌ ت‍زئ‍ی‍ن‍ی‌ -ای‍ران‌
ن‍ق‍ش‍ه‍ای‌ ت‍زئ‍ی‍ن‍ی‌
آج‍ر چ‍ی‍ن‍ی‌ -- طرح‌ و ن‍ق‍ش‍ه‌
ن‍ق‍ش‍ه‍ای‌ ت‍زی‍ی‍ن‍ی‌
ت‍ذه‍ی‍ب‌ -- ای‍ران‌
ب‍ت‍ه‌ ج‍ق‍ه‌
 
پدیدآور:
م‍اچ‍ی‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی‌،۱۳۴۴-
ن‍ص‍راص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا،-
ب‍روس‌
ن‍ام‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۱۵-
م‍ج‍رد ت‍اک‍س‍ت‍ان‍ی‌، اردش‍ی‍ر،۱۳۲۸-
<ض‍ی‍ا پ‍ور= ض‍ی‍اءپ‍ور>، ج‍ل‍ی‍ل‌،۱۳۰۷-
م‍اه‍رال‍ن‍ق‍ش‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۰۱-
طاه‍ره‌ ع‍طروش‌
خ‍زائ‍ی‌، م‍ح‍م‍د
م‍ج‍رد ت‍اک‍س‍ت‍ان‍ی‌، اردش‍ی‍ر، ۱۳۲۸-
غ‍رب‍ی‌، م‍ظف‍ر
م‍ص‍دق‍ی‍ان‌ طرق‍ب‍ه‌، وح‍ی‍ده‌،۱۳۴۴-
ع‍ل‍ی‌ دول‍ت‍ش‍اه‍ی‌
م‍ح‍م‍د رض‍ا ه‍ن‍ر ور
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‌ آب‍ان‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ال‍ی‍ف‌، ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ه‍ن‍ری‌، " م‍ت‍ن‌"
ع‍اب‍د
م‍ارل‍ی‍ک‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍را (ی‍س‍اول‍ی‌)
ی‍س‍اول‍ی‌
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌)
س‍روش‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍را
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر، اداره‌ ک‍ل‌ ن‍گ‍ارش‌
ت‍وس‌
ف‍ره‍ن‍گ‍ان‌
م‍ح‍م‍ود م‍اه‍رال‍ن‍ق‍ش‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌
س‍ی‌ ب‍ال‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
هزار نقش :نقوش خطوط تزئینی ، کاشی ،...
خزائی ، محمد ؛  [تهران ] سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۱۵۳۰‬,‭‌خ۴‍ه۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبانی هنرهای تجسمی ( ارتباطات بصری )
نامی ، غلامحسین ،۱۳۱۵- ؛  تهران توس   ، ۱۳۷۸-۸۵
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۴۲۰‬,‭‌ن۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نقش های اروپایی :مشتمل بر طرحهایی جهت استفاده در لیتوگرافی ، گرافیک ، نقش پارچه ...
[تهران ] فرهنگسرا   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۱۴۴۲‬,‭‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
طرحهای تزیینی ( ۱)
تهران فرهنگان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۱۵۱۰‬,‭ط۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
طرحهای تزئینی
بروس ؛  تهران فرهنگان   ، ۱۳-۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۱۵۳۰‬,‭‌ب۴ط۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کادرها و حواشی تزئینی ۲ :مشتمل بر طرحهایی جهت استفاده در لیتوگرافی ، گرافیک ، نقش پارچه ، گلدوزی ،...
تهران فرهنگسرا   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۱۵۳۰‬,‭‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
طرحهای تزئینی ایرانی :مشتمل بر طرحهایی جهت استفاده در لیتوگرافی ، گرافیک ، نقش پارچه ...
تهران فرهنگسرا (یساولی )   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۱۴۷۴‬,‭ط۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آجر و نقش
ماهرالنقش ، محمود، ۱۳۰۱- ؛  تهران محمود ماهرالنقش   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۱۵۳۰‬,‭‌م۲آ۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
نقوش زینتی در ایران زمین :از کهن ترین زمان تا دوره مادها
<ضیا پور= ضیاءپور>، جلیل ،۱۳۰۷- ؛  [تهران ] وزارت فرهنگ و هنر، اداره کل نگارش   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۱۲۰۵‬,‭‌ض۹‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
شیوه تذهیب
مجرد تاکستانی ، اردشیر،۱۳۲۸- ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۳۲۴۱‬,‭‌م۳‌ش۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آموزش طرح و تذهیب
ماچیانی ، حسینعلی ،۱۳۴۴- ؛  تهران یساولی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۳۲۴۱‬,‭‌م۲ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
طرح های تزئینی
تهران مارلیک   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۱۵۳۰‬,‭ط۴۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
نقش ( هنر به روایت هندسه )
غربی ، مظفر ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۱۲۷۰‬,‭‌غ۴‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
بته جقه چیست ؟
طاهره عطروش ؛  تهران سی بال   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۱۵۷۵‬,‭‌ع۶‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
نقش و نگارهای ایرانی
علی دولتشاهی ؛  تهران سروش   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۱۴۷۴‬,‭آ۱ د۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
پیچش زرین
محمد رضا هنر ور ؛  تهران یساولی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۱۵۷۵‬,‭‌ه۹‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
شیوه تذهیب
مجرد تاکستانی ، اردشیر، ۱۳۲۸- ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی )   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۳۲۴۱‬,‭‌م۳‌ش۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
عمارت هزارنقش :بررسی نقوش حیوانی در کاشیهای هفت رنگ کاخ هشت بهشت اصفهان
نصراصفهانی ، غلامرضا،- ؛  تهران موسسه تالیف ، ترجمه و نشر آثار هنری ، " متن "   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۰۷۳،/‌ص۷۴،‌ن۶‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
رنگ و نقش در مسجد گوهرشاد
مصدقیان طرقبه ، وحیده ،۱۳۴۴- ؛  تهران کتاب آبان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۱۵۳۰‬,‭‌م۵۶ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
دایره المعارف نقوش تزیینی ( ۱( )گچبری ، منبت ، چوب )
تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۹۲۱۴۳- ۶۶۴۰۹۴۷۹ ،آدرس ناشر :میدان انقلاب - روبروی سینما بهمن - خیابان شهید منیری جاوید - ساختمان - 352 طبقه -3 واحد 203 یساولی   ، ۱۳۹۳-
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۱۵۳۰‬,‭د۲‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2