کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍ق‍ش‍ه‌ب‍رداری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ق‍ش‍ه‌ب‍رداری‌
م‍ع‍م‍اری‌ --راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌)
ن‍ق‍ش‍ه‌ ب‍رداری‌ آب‍ی‌
ن‍ق‍ش‍ه‌ب‍رداری‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ن‍ق‍ش‍ه‌ب‍رداری‌ -- ن‍رم‌اف‍زار
ن‍ق‍ش‍ه‌ب‍رداری‌ --آم‍وزش‌
 
پدیدآور:
ن‍وب‍خ‍ت‌ اودان‌، ش‍م‍س‌،۱۳۲۶-
<م‍ح‍ب‍وب‌ ف‍ر= م‍ح‍ب‍وب‌ف‍ر>، اح‍م‍د،۱۳۲۶-
ع‍اص‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
اک‍رم‍ی‌ پ‍وی‍ا، م‍ه‍دی‌
اس‍ک‍وف‍ی‍ل‍د، وی‍ل‍ف‍رد
اک‍ب‍رزاده‌خ‍وی‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
اوی‍س‍ی‌، ف‍رن‍وش‌،۱۳۵۴-
دی‍ان‍ت‌خ‍واه‌ ،م‍ح‍م‍ود ۱۳۲۵-
ج‍وزی‌، ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌،- ۱۳۱۱
م‍ش‍ی‍ری‌ ، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
طل‍وع‍ی‌، س‍ب‍ح‍ان‌،۱۳۶۱-
دی‍ان‍ت‌خ‍واه‌، م‍ح‍م‍ود،۱۳۲۵-
 
ناشر:
ص‍ان‍ع‍ی‌ ش‍ه‍م‍ی‍رزادی‌
م‍ارل‍ی‍ک‌
ارک‍ان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ب‍رداری‌ ک‍ش‍ور
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
ن‍ش‍ر ارم‌گ‍س‍ت‍ر
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌،م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
زب‍ان‌ ت‍ص‍وی‍ر
ک‍ارآف‍ری‍ن‍ان‌: آزادان‍دی‍ش‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<نقشه برداری = نقشه برداری >
نوبخت اودان ، شمس ،۱۳۲۶- ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۵۴۵‬,‭‌ن۹‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نقشه برداری مهندسی
دیانت خواه ،محمود ۱۳۲۵- ؛  اصفهان مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۵۴۵‬,‭د۹‌ن۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نقشه برداری عمومی
عاصی ، محمدرضا ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ،موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۵۴۵‬,‭‌ع۲‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آموزش کاربردی نقشه برداری ؛ همراه با برنامه های محاسباتی
اکبرزاده خویی ، حسین ؛  کرج نشر ارم گستر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۵۴۵‬,‭‌ف‍لا۸آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دروس فنی معماری
اویسی ، فرنوش ،۱۳۵۴- ؛  تهران مارلیک   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۵۰۰‬,‭‌ف‍لا۹د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نقشه برداری مهندسی
دیانت خواه ، محمود،۱۳۲۵- ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۵۴۵‬,‭د۹‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات طلایی کنکور جامع کارآفرینان ... کاردانی پیوسته نقشه برداری ۱۳۸۳-۱۳۷۶ سراسری -آزاد...
طلوعی ، سبحان ،۱۳۶۱- ؛  تهران کارآفرینان : آزاداندیشان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۵۴۵‬,‭ط۸‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
[لند ۲۰۰۷ و سیویل دیزاین =7 gnitropeR LMX dnaL & ngiseD liviC & 8 , 7002 dnaL ]
اکرمی پویا، مهدی ؛  تهران زبان تصویر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۵۴۹‬,‭‌ف‍لا۸‌ل۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مبانی هیدروگرافی
مشیری ، محمدحسین ؛  تهران سازمان نقشه برداری کشور   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۵۴۵‬,‭‌م۵‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
<نقشه برداری = نقشه برداری >کاربردی
<محبوب فر= محبوب فر>، احمد،۱۳۲۶- ؛  اصفهان ارکان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۵۴۵‬,‭‌م۳‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
نقشه برداری مهندسی ( ۲)
اسکوفیلد، ویلفرد ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۴۰۵۳۸۵-۶۶۴۰۹۹۲۴،آدرس ناشر :خیابان انقلاب - مقابل دبیرخانه دانشگاه تهران - نبش خیابان دوازده فروردین -پ ۱۴۴۶ صانعی شهمیرزادی   ، ۱۳۹۱-
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۵۴۵‬,‭‌ف‍لا۵‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
نقشه برداری
جوزی ، نصرالله ،- ۱۳۱۱ ؛  تهران جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۵۴۵‬,‭‌ج۹‌ن۷‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک