کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍ق‍اش‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ق‍اش‍ی‌ و ن‍ق‍اش‍ی‌ه‍ای‌ ک‍ودک‍ان‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
آزم‍ون‌ ت‍رس‍ی‍م‌ خ‍ان‍واده‌
ن‍ق‍اش‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ --ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ن‍ق‍اش‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ن‍ق‍اش‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍ی‍ل‍ور، راول‍ی‌ ا
ف‍اک‍س‌ -اپ‍ل‍م‍ن‌، ت‍رزا
<ب‍ه‌ک‍ی‍ش‌= ب‍ه‌ ک‍ی‍ش‌>، پ‍ری‍چ‍ه‍ر، ۱۳۱۹-
ک‍رم‍ن‌، ل‌
ت‍وم‍اس‌، گ‍ل‍ی‍ن‌،۱۹۴۶ - م‌
اول‍ی‍وری‍و ف‍راری‌، آن‍ا
دادس‍ت‍ان‌، پ‍ری‍رخ‌، ۱۳۱۲-
ت‍وم‍اس‌، گ‍ل‍ی‍ن‌،
ت‍وم‍اس‌، گ‍ل‍ی‍ن‌،۱۹۴۶-
 
ناشر:
طرح‌ ن‍و
ی‍س‍طرون‌
دس‍ت‍ان‌
رش‍د
دن‍ی‍ای‌ ن‍و
ارس‍ب‍اران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ارزشیابی شخصیت کودکان براساس < آزمونهای = آزمون های >ترسیمی
دادستان ، پریرخ ، ۱۳۱۲- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۳‬,‭‌ن۷د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نقاشی کودکان و مفاهیم آن
اولیوریو فراری ، آنا ؛  تهران دستان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۳‬,‭‌ن۷‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نقاشی کودکان :کاربرد تست ترسیم خانواده در کلینیک
کرمن ، ل ؛  تهران رشد   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۳‬,‭‌ک۴‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر روانشناسی نقاشی کودکان
توماس ، گلین ،۱۹۴۶- ؛  تهران طرح نو   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۳‬,‭‌ن۷‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر روانشناسی نقاشی کودکان
توماس ، گلین ،۱۹۴۶- ؛  تهران دنیای نو   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۳‬,‭‌ن۷‌ت۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نقاشی انگیزشی و کاربرد آن در ارزیابی هیجانات و مهارت های شناختی
سیلور، راولی ا ؛  تهران رشد   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۳‬,‭‌ن۷‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نقاشی و بازی کودکان از دیدگاه < روان تحلیل گری = روان تحلیلگری >
فاکس -اپلمن ، ترزا ؛  تهران : تلفن ناشر : ۸۸۹۷۳۳۵۹- ۸۸۹۷۳۳۵۸ ،آدرس ناشر :زرتشت غربی - بین خ 5 و - 6 پلاک 36 ارسباران   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۳‬,‭‌ن۷‌ف۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
سنجش هوش کودکان با آزمون نقاشی آدمک
<به کیش = به کیش >، پریچهر، ۱۳۱۹- ؛  تهران یسطرون   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۳‬,‭‌ن۷‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر روانشناسی نقاشی کودکان
توماس ، گلین ، ؛  تهران دنیای نو   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭،۷۲۳‬,‭،/‌ن۷،‌ت۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر روان شناسی نقاشی کودکان
توماس ، گلین ،۱۹۴۶ - م ؛  تهران دنیای نو   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۳،/‌ن۷،‌ت۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک