کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ن‍ع‍ی‍م‌، ف‍رزاد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ض‍د زل‍زل‍ه‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ض‍د زل‍زل‍ه‌ --دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
س‍ازه‍ه‍ا --پ‍ای‍داری‌
 
پدیدآور:
ن‍ع‍ی‍م‌،ف‍رزاد
ن‍ع‍ی‍م‌، ف‍رزاد
 
ناشر:
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ زل‍زل‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ زل‍زل‍ه‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ گ‍ی‍لان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب مرجع طرح سازه ها در برابر زلزله
نعیم ،فرزاد ؛  گیلان دانشگاه گیلان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۶‬,‭‌ن۷‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طراحی < سازه های = سازه های >ضد زلزله
تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۸/۴۴‬,‭ط۴۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
طراحی ساختمانها با جداسازی < لرزه ای = لرزه ای >از تئوری تا عمل
نعیم ، فرزاد ؛  تهران پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۶‬,‭‌ن۷ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک