کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ن‍ع‍م‍ت‍ی‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۴۸-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ه‍ا -- ای‍ران‌ -- اث‍ر زل‍زل‍ه‌ -- آئ‍ی‍ن‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌ ب‍ا ب‍ت‍ن‌ م‍س‍ل‍ح‌ -- طرح‌ و ن‍ق‍ش‍ه‌
ف‍ولاد س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ -- ج‍دول‍ه‍ا و ن‍م‍وداره‍ا
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ س‍ازه‌
س‍ازه‌ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ -- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
 
پدیدآور:
<ره‍ائ‍ی‌= ره‍ای‍ی‌>، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۳۲-
ن‍ع‍م‍ت‍ی‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۴۸-
طه‍م‍وری‍ان‌، ف‍رزان‍ه‌، ۱۳۵۶-
 
ناشر:
ام‍ی‍د ان‍ق‍لاب‌، آراد ک‍ت‍اب‌
ف‍دک‌ ای‍س‍ات‍ی‍س‌
ف‍ک‍ر خ‍لاق‌ ن‍وی‍ن‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍ران‌ ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، ام‍ی‍د ان‍ق‍لاب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جداول محاسباتی < پروفیلهای = پروفیل های >ساختمانهای فولادی
نعمتی ، سعید، ۱۳۴۸- ؛  تهران فکر خلاق نوین   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۵‬,‭‌ن۷‌ج۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و تشریح کامل مسائل تحلیل سازه ها( روش کلاسیک و ماتریس )بر اساس کتاب مهندسی شاپور طاحونی
طهموریان ، فرزانه ، ۱۳۵۶- ؛  تهران امید انقلاب ، آراد کتاب   ، ۱۳۹۰-
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۵‬,‭‌ف‍لا۳ط۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اجرای ساختمانهای بتن آرمه
<رهائی = رهایی >، علیرضا، ۱۳۳۲- ؛  تهران فدک ایساتیس   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۳/۲‬,‭ر۹‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نکاتی پیرامون آئین نامه طرح ساختمانها در برابر زلزله ( استاندارد۲۸۰۰)
نعمتی ، سعید، ۱۳۴۸- ؛  تهران پژوهشگران نشر دانشگاهی ، امید انقلاب   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۸‬,‭‌ن۶‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل مسایل < سازه های = سازه های >بتن آرمه
طهموریان ، فرزانه ، ۱۳۵۶- ؛  تهران فدک ایساتیس   ، ۱۳۸۷-
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۳/۲‬,‭‌م۵ط۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک