کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍ظام‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ن‍ظام‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌
ن‍ظام‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌
ن‍ظام‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‌ه‍ا
ن‍ظام‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌
م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‍ی‌ --م‍دی‍ری‍ت‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ --داده‌پ‍ردازی‌
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ا
م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍س‍ت‍اج‍ران‌،ع‍ل‍ی‌،۱۳۲۵-
لاودن‌،< ک‍ن‍ث‌= ک‍ن‍ت‌>، ۱۹۴۴ - م‌
ب‍رچ‌، ج‍ان‌
ک‍ارگ‍ری‌، م‍ه‍رداد
ه‍ول‍ت‍س‌ ن‍ای‍در، ب‍ی‍ل‌،۱۹۵۶-
لاودن‌،< ک‍ن‍ث‌= ک‍ن‍ت‌>، م‌- ۱۹۴۴
<ع‍ل‍ی‌ زاده‌= ع‍ل‍ی‍زاده‌>، ج‍واد،۱۳۶۰-
س‍ن‌، ج‍ی‍م‍ز،۱۹۴۴ - م‌
ع‍ل‍ی‌پ‍ن‍اه‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ک‍ازرون‍ی‌، اف‍ش‍ی‍ن‌، ۱۳۴۱-
زاه‍دی‌، ش‍م‍س‌ال‍س‍ادات‌
زاه‍دی‌ ، ش‍م‍س‌ال‍س‍ادات‌
ه‍ال‍وس‌، ج‍ول‍ی‍ون‌
<رض‍ای‍ی‍ان‌= رض‍ائ‍ی‍ان‌>، ع‍ل‍ی‌،۱۳۲۳-
لاودن‌، ک‍ن‍ث‌ س‍ی‌.
ث‍اق‍ب‌ت‍ه‍ران‍ی‌، م‍ه‍دی‌
<ص‍راف‍ی‌ زاده‌= ص‍راف‍ی‌زاده‌>، اص‍غ‍ر،۱۳۳۰-
اس‍ت‍رم‍ن‌، ج‍ان‌ د.
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
ک‍ی‍وم‍رث‌
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌
م‍وس‍س‍ه‌ خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
س‍م‍ت‌
آت‍ی‌ ن‍گ‍ر
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا(س‍م‍ت‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
م‍ی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
آذرخ‍ش‌
ک‍ت‍اب‌ م‍رو: ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها،( مبانی سیستم های اطلاعاتی مدیریت )
زاهدی ، شمس السادات ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸‬,‭ز۲‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
متدولوژی توسعه سیستم های اطلاعاتی
تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۲‬,‭‌م۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سیستمهای اطلاعاتی در تئوری و عمل
برچ ، جان ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۱-
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۶‬,‭‌ب۴‌س۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<سیستمهای = سیستم >اطلاعات مدیریت ؛ مفاهیم ، نطریه ها، کاربردها
<صرافی زاده = صرافی زاده >، اصغر،۱۳۳۰- ؛  تهران میر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۶‬,‭‌ص۴‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های اطلاعات مدیریت
مستاجران ،علی ،۱۳۲۵- ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۶‬,‭‌م۵‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سیستمهای اطلاعاتی مدیریت
علی پناهی ، علی ؛  تهران آذرخش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۶‬,‭‌ع۸‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت فن آوری اطلاعات
ثاقب تهرانی ، مهدی ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۶‬,‭‌ث۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نظامهای اطلاعات مدیریت ( ن .ا.م :)سازمان و فن آوری
لاودن ، کنث سی . ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۶‬,‭‌ل۲‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
<سیستم = سیستمهای >اطلاعات مدیریت <( مدل سازی = مدل سازی >اطلاعات )
<رضاییان = رضائیان >، علی ،۱۳۲۳- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت )   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۶‬,‭ر۶‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فناوری سیستم های اطلاعاتی ( شناخت ، تجزیه و تحلیل ، طراحی ، پیاده سازی و پشتیبانی )
کارگری ، مهرداد ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۶‬,‭‌ک۲‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مدیران فناوری اطلاعات
هولتس نایدر، بیل ،۱۹۵۶- ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲‬,‭‍ه۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
<برنامه ریزی = برنامه ریزی >منابع < سازمانها= سازمان ها >=gninnalP ecruoseR esirpretnE
<علی زاده = علیزاده >، جواد،۱۳۶۰- ؛  تهران کتاب مرو: ناقوس اندیشه   ، [۱۱۲]ص .:مصور، جدول
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۶۴‬,‭‌ع۸‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل < سیستمها= سیستم ها >و روشها( مدیریت دولتی )
زاهدی ، شمس السادات ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸‬,‭ز۲‌ت۳۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
<پویایی شناسی = پویایی شناسی >کسب و کار تفکر سیستمی و< مدل سازی = مدلسازی >برای جهانی پیچیده
استرمن ، جان د. ؛  تهران سمت   ، ۱۳۸۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
<سیستم های = سیستمهای >اطلاعاتی در مدیریت با کاربردهای تجارت الکترونیک و اینترنت
سن ، جیمز،۱۹۴۴ - م ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸‬,‭‌س۹‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
<= PREای پی آر >برنامه ریزی منابع سازمان از اندیشه تا کاربرد
کازرونی ، افشین ، ۱۳۴۱- ؛  تهران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ، انتشارات   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۸‬,‭‌ک۲‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
<سیستم های = سیستمهای >اطلاعات مدیریت
لاودن ،< کنث = کنت >، م - ۱۹۴۴ ؛  تهران آتی نگر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۶‬,‭‌ل۲‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
<سیستم های = سیستمهای >اطلاعات مدیریت
لاودن ،< کنث = کنت >، ۱۹۴۴ - م ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۶‬,‭‌ل۲‌س۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت پروژه < سیستم های = سیستمهای >اطلاعاتی
هالوس ، جولیون ؛  تهران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۶/۸‬,‭‍ه۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
فناوری اطلاعات در مدیریت :دگرگونی < سازمانها= سازمان ها >در اقتصاد دیجیتالی
تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۶‬,‭‌ف‍لا۹‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2