کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍ظام‌ وظی‍ف‍ه‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ظام‌ وظی‍ف‍ه‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
 
ناشر:
ن‍ه‍اد ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌ ، اداره‌ ک‍ل‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ش‍ور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات مربوط به خدمت وظیفه عمومی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران نهاد ریاست جمهوری ، اداره کل قوانین و مقررات کشور   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۶۷‬,‭‌خ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات خدمت وظیفه عمومی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران نهاد ریاست جمهوری ، اداره کل قوانین و مقررات کشور   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۰‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک