کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ن‍ص‍ی‍ری‌، پ‍روی‍ز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ چ‍ن‍د م‍ت‍غ‍ی‍ره‌
ت‍وزی‍ع‌ وای‍ب‍ل‌
ت‍وزی‍ع‌ ن‍م‍ای‍ی‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ --ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
ت‍وزی‍ع‌ ل‍وم‍اک‍س‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -- آم‍ار -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
ت‍وزی‍ع‌ وای‍ب‍ل‌ ب‍رآورد ب‍ی‍ز، ت‍اب‍ع‌
 
پدیدآور:
م‍ح‍م‍دی‌، آرزو
ف‍ری‍دون‍ی‌، ح‍دی‍ث‌
ن‍ص‍ی‍ری‌، پ‍روی‍ز
م‍ن‍ل‍ی‌، ب‍رای‍ان‌، ۱۹۴۴ - م‌
واح‍دی‌، س‍ی‍ن‍ا
ن‍ص‍ی‍ری‌، پ‍روی‍ز، ۱۳۴۵-
ص‍ادق‍ی‌ ن‍ژاد، زه‍ره‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ن‍ور
ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
پ‍ی‍ام‌ رس‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمالات مهندسی ( رشته کامپیوتر)
نصیری ، پرویز ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۰‬,‭‌ن۵آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم و روشهای آماری ( رشته آمار)
نصیری ، پرویز ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹‬,‭‌ن۶‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه < روش های = روشهای >برآورد پارامترهای توزیع وایبل تعمیم یافته و کاربرد آن
محمدی ، آرزو ؛  علم و فرهنگ علوم پایه   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۴، ۳،DT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
برآورد شبه بیزی پارامترهای توزیع وایبل معکوس تحت توابع زیان
صادقی نژاد، زهره ؛  علم و فرهنگ علوم پایه   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۴، ۴،DT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
برآورد بیز پارامتر توزیع نمایی با حضور k داده پرت تحت تابع زیان گاما بازتابی
فریدونی ، حدیث ؛  علم و فرهنگ علوم پایه   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۴، ۵،DT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روشهای آماری < چند متغیره = چندمتغیره >
منلی ، برایان ، ۱۹۴۴ - م ؛  تهران پیام رسان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸‬,‭‌م۸ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
استنباط آماری ( II رشته آمار)
نصیری ، پرویز، ۱۳۴۵- ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌ن۶‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل آماری ( رشته آمار)
نصیری ، پرویز، ۱۳۴۵- ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸‬,‭‌ن۶‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
تعیین برآوردگر کارا برای توزیع لوماکس وزنی
واحدی ، سینا ؛  علم و فرهنگ علوم پایه   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۱۳۹۷، ۳۴،DT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک