کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر ک‍ی‍وان‌: ان‍ج‍م‍ن‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر ب‍ه‍ره‌ور ف‍راگ‍ی‍ر
 
پدیدآور:
داوری‌، دردان‍ه‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ک‍ی‍وان‌: ان‍ج‍م‍ن‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نت خودکنترلی :اجرای گام به گام نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر)MPT(
داوری ، دردانه ؛  تهران نشر کیوان : انجمن مدیریت کیفیت ایران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۹۲‬,‭د۲‌ن۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک