کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‍ه‍ای‌ ص‍وری‌
گ‍راف‍ی‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ات‍وک‍د( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
س‍ازه‌ -- ری‍اض‍ی‍ات‌
اس‌.ک‍ی‍و.ال‌ .س‍رور
پ‍روج‍ک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
م‍طل‍ب‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌پ‍ذی‍ر
وب‌ --س‍ای‍ت‌ه‍ا --ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ت‍ال‍ی‍ف‍ی‌
م‍داره‍ای‌ م‍ن‍طق‍ی‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ای‍ک‌س‌. ان‌. ا(ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ -- س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌
ن‍رم‌اف‍زار پ‍ری‌م‍اورا ب‍رای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ پ‍روژه‌ه‍ا( پ‍ی‌۳)
داده‌ پ‍ردازی‌ -- ک‍ارم‍ن‍دان‌ -- گ‍واه‍ی‍ن‍ام‍ه‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ - ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌
زب‍ان‌ ن‍ش‍ان‍ه‌گ‍ذاری‌ ت‍وس‍ع‍ه‌پ‍ذی‍ر
ش‍رک‍ت‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ س‍ی‍س‍ک‍و
ک‍ن‍ت‍رل‌ک‍ن‍ن‍ده‌ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌پ‍ذی‍ر
 
پدیدآور:
ک‍ی‍ا، م‍ص‍طف‍ی‌
<ن‍ی‍ک‍خ‍و= ن‍ی‍ک‌ خ‍و>،< ح‍م‍ی‍درض‍ا= ح‍م‍ی‍د رض‍ا>
دال‍ون‍دی‌، ب‍ه‍داد
ک‍ی‍ا، م‍ص‍طف‍ی‌،۱۳۶۲-
داوری‌ ، ن‍اص‍ر
ک‍رون‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۶۲-
م‍ی‍ک‍ل‍س‍ون‌، ای‍ل‍ی‍ا
<ح‍س‍ی‍ن‍ق‍ل‍ی‌ پ‍ور= ح‍س‍ی‍ن‍ق‍ل‍ی‌پ‍ور>، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۶۲-
م‍ح‍م‍ودی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۵۴-
ع‍س‍گ‍رپ‍ور، ح‍س‍ی‍ن‌
اص‍غ‍ری‌، ام‍ی‍ر
ع‍ب‍اس‍ی‌، زی‍ن‍ب‌
<ح‍س‍ی‍ن‍ق‍ل‍ی‌ پ‍ور= ح‍س‍ی‍ن‌ ق‍ل‍ی‌ پ‍ور>، م‍س‍ع‍ود
ن‍اظم‍ی‌، م‍ی‍ث‍م‌، ۱۳۶۵-
اخ‍روی‌، م‍ری‍م‌، ۱۳۶۳-
<ل‍ی‍ن‍ت‍س‌= ل‍ی‍ن‍ز>، پ‍ی‍ت‍ر
م‍ان‍و، م‍وری‍س‌
دی‍وس‍ان‌، راب‍ی‍ن‌
 
ناشر:
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز، ن‍اق‍وس‌
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز ...
ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز، : زان‍ی‍س‌، : خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز: ن‍اق‍وس‌: خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز، ن‍اق‍وس‌، خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز، ن‍اق‍وس‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز :ن‍اق‍وس‌ :خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [ 5002 revreS LQS اس .کیو ال سرور دوهزارو پنج ] برای برنامه نویسان مبتدی تا حرفه ای
دیوسان ، رابین ؛  تهران نشر کیان رایانه سبز   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭د۹‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر نظریه < زبانها= زبان ها >و< ماشینها= ماشین ها>
<لینتس = لینز>، پیتر ؛  تهران خدمات نشر کیان رایانه سبز   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۶۷/۳‬,‭‌ل۹‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل طراحی دیجیتال ( مدار منطقی )موریس مانو
مانو، موریس ؛  تهران نشر کیان رایانه سبز   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌م۲‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
میکروکنترلر و نمونه های کاربردی RVA< و = alorotoM ای .وی .آر و موتورولا>
اصغری ، امیر ؛  تهران خدمات نشر کیان رایانه سبز   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ف‍لا۶‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
طراحی صفحات وب با نرم افزار< = ALMOOJ جوملا>
عباسی ، زینب ؛  تهران خدمات نشر کیان رایانه سبز   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸‬,‭‌ع۲ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع رجیستری ویندوز< = atsiW ویستا>
عسگرپور، حسین ؛  تهران خدمات نشر کیان رایانه سبز   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭و۹‌ع۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<برنامه نویسی = برنامه نویسی >بازیهای < رایانه ای = رایانه ای >با تکنولوژی < = 1.3 anx tfosorcimمیکروسافت ایکس ان ای ۳/۱>
داوری ، ناصر ؛  تهران خدمات نشر کیان رایانه سبز، ناقوس   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ب۲د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آموزش عملی و کاربردی < = ANCCسی .سی .ان .آ >به زبان ساده به صورت < = BALلاب >
<حسینقلی پور= حسین قلی پور>، مسعود ؛  تهران خدمات نشر کیان رایانه سبز :ناقوس :خلیج فارس   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۳‬,‭‌ح۵آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز< = CVM TEN.PSA ای اس پی دات نت ام وی سی >به زبان < = TEN.prahsCسی شارپ دات نت >
<نیکخو= نیک خو>،< حمیدرضا= حمید رضا> ؛  تهران خدمات نشر کیان رایانه سبز: ناقوس : خلیج فارس   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ن۹‌خ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آموزش < = RVA noisivedoCکد ویژن ای وی آر>
دالوندی ، بهداد ؛  تهران خدمات نشر کیان رایانه سبز، ناقوس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭د۲آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
شبکه های عصبی در< = BALTAMمطلب >
کیا، مصطفی ؛  تهران خدمات نشر کیان رایانه سبز   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۵‬,‭‌ک۹‌ش۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
<الگوریتم های = الگوریتمهای >ژنتیک در< = baltamمطلب >
کیا، مصطفی ،۱۳۶۲- ؛  تهران خدمات نشر کیان رایانه سبز   ، ۱۳۸۸-۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ک۹‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع < = 0102 DACotuAاتوکد۲۰۱۰>
محمودی ، علی ، ۱۳۵۴- ؛  تهران خدمات نشر کیان رایانه سبز ...   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌م۳ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
منطق فازی در< = BALTAMمطلب >
کیا، مصطفی ،۱۳۶۲- ؛  تهران خدمات نشر کیان رایانه سبز   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ک۹‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آموزش عملی و کاربردی < = 318-246 hctiwS PNCCسی سی ان پی سویچ ۶۴۲-۸۱۳>
<حسینقلی پور= حسینقلی پور>، مسعود، ۱۳۶۲- ؛  تهران خدمات نشر کیان رایانه سبز، ناقوس ، خلیج فارس   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۳‬,‭‌ح۵آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آموزش < برنامه نویسی = برنامه نویسی +< >= IDGجی دی آی پلاس >در محیط< = prahs Cسی شارپ >
ناظمی ، میثم ، ۱۳۶۵- ؛  تهران خدمات نشر کیان رایانه سبز، ناقوس ، انتشارات خلیج فارس   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ن۲‌ج۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
به کارگیری عملی < = LMXایکس ام ال >در< محیط های = محیطهای < >برنامه نویسی = برنامه نویسی >
اخروی ، مریم ، ۱۳۶۳- ؛  تهران خدمات نشر کیان رایانه سبز   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸‬,‭‌ف‍لا۳‌ب۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
<فرمولهای = فرمول های >مهندسی سازه ویژه رشته عمران :فشار، کشش ، خمش ، پیچش ...
میکلسون ، ایلیا ؛  تهران خدمات نشر کیان رایانه سبز ...   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۵‬,‭‌م۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی انتقال پروژه از 3P به 6P نرم افزارهای مدیریت ، برنامه ریزی و کنترل پروژه پریماورا
کرونی ، محمدعلی ، ۱۳۶۲- ؛  تهران خدمات نشر کیان رایانه سبز   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۶/۸‬,‭‌ک۴ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام < = 0102 )tcejorP SM( tcejorP tfosorciMمیکروسافت پروجکت ۲۰۱۰>
کرونی ، محمدعلی ، ۱۳۶۲- ؛  تهران خدمات نشر کیان رایانه سبز، : زانیس ، : خلیج فارس   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۶/۸‬,‭‌ک۴آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2