کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ت‍اس‍ی‍س‍ات‌
م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌ --آزم‍ای‍ش‍ه‍ا
ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ خ‍طی‌ --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ خ‍طی‌
خ‍اک‌-- م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌
ب‍رق‌ -- ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ا -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
اس‍ت‍ات‍ی‍ک‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا(ع‍ال‍ی‌)
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ای‌ ف‍ازی‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌
س‍ی‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
س‍ازه‌، ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
خ‍اک‌ -- م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
آم‍ار --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا(ع‍ال‍ی‌)
 
پدیدآور:
م‍ه‍رگ‍ان‌،< م‍ح‍م‍د رض‍ا= م‍ح‍م‍درض‍ا>، ۱۳۳۴-
م‍ه‍رگ‍ان‌، م‍ح‍م‍درض‍ا،۱۳۳۴-
اف‍ت‍خ‍اری‍ان‌ ،ل‍ی‍لا
م‍ری‍ام‌، ج‍ی‍م‍ز
پ‍وپ‍وف‌، ی‍گ‍ور پ‍اول‌، ۱۹۱۳-
ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، اش‍رف‌
دس‍ور، چ‍ارل‍ز
ب‍ازارا، م‍خ‍ت‍ار
زاه‍دی‌ س‍رش‍ت‌، م‍ازی‍ار،۱۳۵۴-
داس‌، ب‍راج‍ا ام‌.، ۱۹۴۱ - م‌
خ‍ورش‍ی‍دی‌، ب‍ه‍زاد،۱۳۵۵-
رس‍ت‍م‍ی‌ب‍ش‍م‍ن‍ی‌، م‍ج‍ی‍د،۱۳۵۸-
رن‍ج‍ب‍ران‌، ه‍ادی‌،۱۳۴۷-
ت‍ائ‍و، وی‍ل‍ی‍ام‌
گ‍ات‍ف‍ری‍د، ب‍ای‍رون‌ اس‌
م‍ه‍رگ‍ان‌،< م‍ح‍م‍د رض‍ا= م‍ح‍م‍درض‍ا>،۱۳۳۴-
ک‍ام‍ل‌ ، ح‍م‍ی‍د
زاه‍دی‌ ،م‍رت‍ض‍ی‌۱۳۵۳-
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌: م‍رک‍ز خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ س‍ال‍ک‍ان‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ روز، ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، م‍رک‍ز خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ س‍ال‍ک‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول مهندسی ژئوتکنیک :مکانیک خاک
داس ، براجا ام .، ۱۹۴۱ - م ؛  تهران نشر کتاب دانشگاهی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭د۲‌ف‍لا۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
برنامه عمومی تحلیل استاتیکی و دینامیکی سازه ها09 PAS ]< ساپ = سپ >۹۰]
حبیب الله ، اشرف ؛  تهران نشر کتاب دانشگاهی : مرکز خدمات فرهنگی سالکان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭و۹‌ب۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<پژوهش عملیاتی = پژوهش عملیات :>برنامه ریزی خطی و کاربردهای آن
مهرگان ،< محمد رضا= محمدرضا>، ۱۳۳۴- ؛  تهران نشر کتاب دانشگاهی : مرکز خدمات فرهنگی سالکان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‌م۹‌پ۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تئوری مجموعه های فازی و کاربردهای آن
زاهدی ،مرتضی ۱۳۵۳- ؛  تهران نشر کتاب دانشگاهی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۴۸‬,‭ز۲‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مقاومت مصالح
پوپوف ، یگور پاول ، ۱۹۱۳- ؛  تهران نشر کتاب دانشگاهی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌پ۹‌م۶۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آزمایشگاه مکانیک خاک
افتخاریان ،لیلا ؛  تهران نشر کتاب دانشگاهی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭آ۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
استاتیک
مریام ، جیمز ؛  تهران نشر کتاب دانشگاهی : مرکز خدمات فرهنگی سالکان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬,‭‌م۴‌ف‍لا۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تشریح مسائل آزمون های کارشناسی ارشد مهندسی صنایع :مهندسی سیستمهای اقتصادی ، اجتماعی ، مدیریت سیستم و بهره وری
رستمی بشمنی ، مجید،۱۳۵۸- ؛  تهران نشر کتاب دانشگاهی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭ر۵‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات :آمادگی برای آزمون های کارشناسی ارشد اقتصاد، مدیریت و حسابداری
رنجبران ، هادی ،۱۳۴۷- ؛  تهران نشر کتاب دانشگاهی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭ر۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمال :آمادگی برای آزمون های کارشناسی ارشد اقتصاد، مدیریت و حسابداری
رنجبران ، هادی ،۱۳۴۷- ؛  تهران نشر کتاب دانشگاهی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭ر۹آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان
تائو، ویلیام ؛  تهران نشر کتاب دانشگاهی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۶۰۱۰‬,‭‌ت۲‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آزمایشگاه مقاومت مصالح
خورشیدی ، بهزاد،۱۳۵۵- ؛  تهران نشر کتاب دانشگاهی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۱۲‬,‭‌خ۹آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
<پژوهش عملیاتی = پژوهش عملیات >پیشرفته
مهرگان ،< محمد رضا= محمدرضا>،۱۳۳۴- ؛  تهران نشر کتاب دانشگاهی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‌م۹‌پ۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
<برنامه ریزی = برنامه ریزی >خطی و جریان های شبکه ای
بازارا، مختار ؛  تهران نشر کتاب دانشگاهی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۷۴‬,‭‌ب۲‌ب۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تشریح مسائل < برنامه ریزی = برنامه ریزی >خطی مختار< بازارا= بازآرا >به انضمام راهنمای عملیاتی نرم افزار< = SMAGگمز :جی ای ام اس >
زاهدی سرشت ، مازیار،۱۳۵۴- ؛  تهران نشر کتاب دانشگاهی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۷۴‬,‭‌ب۲‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کامل مسایل نظریه اساسی مدارها و شبکه ها
دسور، چارلز ؛  تهران نشر علوم روز، نشر کتاب دانشگاهی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴/۲‬,‭‌ک۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی با< = Cسی >
گاتفرید، بایرون اس ؛  تهران نشر کتاب دانشگاهی ، مرکز خدمات فرهنگی سالکان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌گ۲۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
<پژوهش عملیاتی = پژوهش عملیات :>برنامه ریزی خطی و کاربردهای آن
مهرگان ، محمدرضا،۱۳۳۴- ؛  تهران نشر کتاب دانشگاهی   ، ۱۳۹۱-۹۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‌م۹‌پ۴۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم ، نکات درسی و حل مسائل < پژوهش عملیاتی = پژوهش عملیات >
مهرگان ،< محمد رضا= محمدرضا>،۱۳۳۴- ؛  تهران نشر کتاب دانشگاهی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‌م۹‌م۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تشریح مسایل نظریه اساسی مدارها و شبکه ها
کامل ، حمید ؛  تهران نشر کتاب دانشگاهی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴/۲‬,‭‌ک۲‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2