کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر پ‍ی‍ک‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۸ ق‌
ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ف‍راگ‍ی‍ر -- م‍دی‍ری‍ت‌
ش‍ام‍ل‍و، اح‍م‍د، ۱۳۰۴ -- - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
گ‍روه‍ه‍ای‌ ک‍ار
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍ری‍ک‍ای‍ی‌ -- ق‍رن‌۲۰
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ج‍ن‍گ‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ دوم‌ - ۱۹۳۹-- ۱۹۴۵ . ف‍ران‍س‍ه‌ -- پ‍اری‍س‌
چ‍اپ‌
م‍ص‍دق‌، م‍ح‍م‍د، ۱۲۶۱ - ۱۳۴۵ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
رواب‍ط اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 
پدیدآور:
لادل‍وم‌، راب‍رت‌، ۱۹۲۷-
ب‍رن‌، اری‍ک‌،۱۹۷۰-۱۹۱۰
م‍ه‍رب‍ان‌، رض‍ا
آزاد، پ‍ی‍م‍ان‌، ۱۳۲۶-
ح‍اف‍ظ، ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د،- ۷۹۲ ق‌
م‍ش‍ه‍وری‌، م‍ح‍س‍ن‌، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ک‍ال‍ی‍ن‍ز، لاری‌، ۱۹۲۹-
م‍ه‍رب‍ان‌، رض‍ا،۱۳۲۷-
ن‍ج‍م‍ی‌، ن‍اص‍ر، ۱۳۰۰-
 
ناشر:
ن‍ش‍ر پ‍ی‍ک‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آیا پاریس می سوزد؟
کالینز، لاری ، ۱۹۲۹- ؛  تهران نشر پیکان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭D‬,‭۷۶۲‬,‭‌پ۲‌ک۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بازیها :روانشناسی روابط انسانی
برن ، اریک ،۱۹۷۰-۱۹۱۰ ؛  تهران نشر پیکان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۳۲‬,‭‌ب۴‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
در حسرت پرواز :حکایت نفس در شعر شاملو و سپهری
آزاد، پیمان ، ۱۳۲۶- ؛  تهران نشر پیکان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۱۴‬,‭‌ف‍لا۸۵‌ی۸۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرزندان خورشید( پیمان هالکرافت )
لادلوم ، رابرت ، ۱۹۲۷- ؛  تهران نشر پیکان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PS‬,‭۳۵۶۸‬,‭‌ف‍لا۴‌ف۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دکتر مصدق بر مسند حکومت
نجمی ، ناصر، ۱۳۰۰- ؛  تهران نشر پیکان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۱۵‬,‭‌ن۳د۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت کیفیت جامع = ]tnemeganam ytilauq laloT]:روش اجرایی پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع
مهربان ، رضا ؛  تهران نشر پیکان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۲/۱۵‬,‭‌م۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بهینه سازی مستمر :استراتژی های حل مسایل و بهبود محصولات و خدمات با استفاده از کار گروهی
مهربان ، رضا،۱۳۲۷- ؛  تهران نشر پیکان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۹‬,‭‌م۹‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری :کنترل و صلاحیت ابزار دقیق
مهربان ، رضا ؛  تهران نشر پیکان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌م۹‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ
حافظ، شمس الدین محمد،- ۷۹۲ ق ؛  [تهران ؟] نشر پیکان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۴۲۴‬,‭‌ح۲د۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نگرشی بر کلیات صنعت چاپ ...برای مورخان ، محققان ، مولفان ، ناشران ، طراحان ...
مشهوری ، محسن ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران نشر پیکان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۱۶‬,‭‌م۵‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک