کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر پ‍ارس‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ چ‍ن‍د م‍ت‍غ‍ی‍ره‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ --روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
 
پدیدآور:
ه‍وم‍ن‌، ح‍ی‍درع‍ل‍ی‌،۱۳۱۱-
ه‍وم‍ن‌، ح‍ی‍در ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر پ‍ارس‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل داده های < چند متغیری = چندمتغیری >در پژوهش رفتاری
هومن ، حیدرعلی ،۱۳۱۱- ؛  تهران نشر پارسا   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸‬,‭‍ه۹‌ت۲۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آمار توصیفی در علوم رفتاری
هومن ، حیدر علی ؛  تهران نشر پارسا   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۶/۵‬,‭‍ه۹آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک