کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر ه‍وای‌ ت‍ازه‌؛ن‍ش‍ر ه‍س‍ت‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍درس‍ه‌ه‍ا --ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ --م‍دی‍ری‍ت‌ و س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍ال‍ی‍س‌، ادواردdrawdE ,sillaS
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ه‍وای‌ ت‍ازه‌؛ن‍ش‍ر ه‍س‍ت‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش =oitacude ni tnemeganam ytilauq latoT
سالیس ، ادواردdrawdE ,sillaS ؛  تهران نشر هوای تازه ؛نشر هستان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۹۰۰/۵‬,‭‌س۲‌م۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک