کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر ن‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ری‍اض‍ی‍ات‌
دک‍وپ‍اژ
ن‍س‍ی‍م‍ی‌، ع‍م‍ادال‍دی‍ن‌، ۷۷۱- ۸۲۰ ق‌ -- .ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
اد۱۲۳
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
س‍ی‍ن‍م‍ا -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
دا۱۲۳
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
گ‍راف‍ی‍ک‌ -- ف‍ن‌
ف‍رات‍ج‍دد
ج‍ام‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ب‍ن‌ اح‍م‍د، ۸۱۷- ۸۹۸ ق‌ .س‍لام‍ان‌ و اب‍س‍ال‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
 
پدیدآور:
م‍ب‍ش‍ری‌، ک‍ی‍وم‍رث‌
ک‍وروس‍اوا، آک‍ی‍را، ۱۹۱۰-
ون‍درس‌، وی‍م‌، ۱۹۴۵-
ش‍ی‌،لائ‍و، ۱۸۹۹- ۱۹۶۶
ج‍لال‍ی‌ پ‍ن‍دری‌، ی‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۳۷-
م‍ه‍اج‍ری‌، زه‍را، ش‍ارح‌
آژن‍د، ی‍ع‍ق‍وب‌، ۱۳۲۸ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
رای‌، س‍ات‍ی‍اج‍ی‍ت‌، ۱۹۲۲- ۱۹۹۲
<پ‍ورک‍اظم‍ی‌= پ‍ور ک‍اظم‍ی‌>، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
م‍رادی‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌، ۱۳۲۳-
آن‍ت‍ون‍ی‍ون‍ی‌، م‍ی‍ک‍ل‌ آن‍ج‍ل‍و، ۱۹۱۲-
ک‍ه‍ون‌، لارن‍س‌،۱۹۵۴-
م‍ح‍م‍دی‌، م‍ج‍ی‍د
آزب‍رن‌، پ‍ل‌، ۱۹۰۱- ۱۹۸۸
ه‍وف‍م‍ان‌، آرم‍ی‍ن‌، ۱۹۲۰-
ک‍ورت‍ز، ن‍ورم‍ن‌
م‍خ‍م‍ل‍ب‍اف‌، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۳۶-
م‍خ‍م‍ل‍ب‍اف‌، م‍ح‍س‍ن‌،۱۳۳۶-
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8      
1  
کتاب فارسی
 
 
پاریس تگزاس
وندرس ، ویم ، ۱۹۴۵- ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۷‬,‭‌پ۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پاتر پانچالی
رای ، ساتیاجیت ، ۱۹۲۲- ۱۹۹۲ ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۷‬,‭‌پ۱۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آشوب
کوروساوا، آکیرا، ۱۹۱۰- ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۷‬,‭آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دکوپاژ( تصویرنامه )فیلم و برنامه های تلویزیونی
مبشری ، کیومرث ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TT‬,‭۸۷۰‬,‭‌م۲د۸‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای طراحی گرافیک :اصول و تمرینات
هوفمان ، آرمین ، ۱۹۲۰- ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۱۰۰۱‬,‭‍ه۹ر۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فن تحلیل فیلم
محمدی ، مجید ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۵‬,‭‌م۳‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نمایشنامه نویسی در ایران ( :از آغاز تا ۱۳۲۰ ه.ش )
آژند، یعقوب ، ۱۳۲۸ - ، گردآورنده ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۸۲۴‬,‭آ۴‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
گنگ خوابدیده
مخملباف ، محسن ،۱۳۳۶- ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۲۰۳‬,‭‌خ۳۸‌گ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
زندگی و اشعار عمادالدین نسیمی :شامل تحقیق در احوال و آثار نسیمی ، پژوهشی در اندیشه های حروفیه به همراه متن تصحیح شده اشعار براساس یک نسخه نو یافته کهن و هفت نسخه خطی دیگر
جلالی پندری ، یدالله ، ۱۳۳۷- ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۶۴۱‬,‭‌ی۸‌ج۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
سلام بر خورشید
مخملباف ، محسن ، ۱۳۳۶- ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۷‬,‭‌س۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کوزه
مرادی کرمانی ، هوشنگ ، ۱۳۲۳- ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۲۰۳‬,‭ر۲۸‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
نوبت عاشقی
مخملباف ، محسن ، ۱۳۳۶- ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۷‬,‭‌ن۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
چایخانه ( بازی در سه پرده )
شی ،لائو، ۱۸۹۹- ۱۹۶۶ ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭PL‬,‭۱۰۰‬,‭‌ش۹‌چ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات عمومی و کاربردهای آن
<پورکاظمی = پور کاظمی >، محمدحسین ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۳۵/۵‬,‭‌پ۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر آمار در علوم اجتماعی
کورتز، نورمن ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹‬,‭‌ک۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
<متن هایی = متن هایی >برگزیده از مدرنیسم تا< پست مدرنیسم = پست مدرنیسم >
کهون ، لارنس ،۱۹۵۴- ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭B‬,‭۸۳۱/۲‬,‭‌ک۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
سکوت =]ecneliS]
مخملباف ، محسن ، ۱۳۳۶- ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۷‬,‭‌س۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مثنوی سلامان وابسال نورالدین عبدالرحمن جامی
مهاجری ، زهرا، شارح ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۶۹۹‬,‭‌م۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
شرق بهشت
آزبرن ، پل ، ۱۹۰۱- ۱۹۸۸ ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۷‬,‭‌ش۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
شب
آنتونیونی ، میکل آنجلو، ۱۹۱۲- ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۷‬,‭‌ش۱۵‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8