کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر ن‍ش‍ان‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍روان‍ت‍س‌، م‍ی‍گ‍ل‌ د، ۱۵۴۷- ۱۶۱۶ -- . ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍رed leugiM ,ardevaaS setnaV reC
پ‍روس‍ت‌، م‍ارس‍ل‌، ۱۸۷۱ - ۱۹۲۲ lecraM ,tsuorP -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ه‍اردی‌ ،ت‍وم‍اس‌ . ۱۸۴ - ۱۹۲۸ - ن‍ق‍دوت‍ف‍س‍ی‍ر
گ‍وگ‍ول‌، ن‍ی‍ک‍لای‌ واس‍ی‍ل‍ی‍وی‍چ‌، ۱۸۰۹ - ۱۸۵۲ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍رhcivelisav ialokiN ,logoG
گ‍ن‍چ‍اروف‌، ای‍وان‌ آل‍ک‍س‍ان‍درووی‍چ‌، ۱۸۱۲ - ۱۸۹۱ hcivordnaskelA navI ,vorahcnoG -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ه‍س‍ه‌، ه‍رم‍ان‌، ۱۸۷۷- ۱۹۶۲ namreH ,esseH --. ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
پ‍ی‍ران‍دل‍و، ل‍وئ‍ی‍چ‍ی‌، ۱۸۶۷ - ۱۹۳۶ igiuL ,ollednariP -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
دف‍و، دان‍ی‍ل‌،۱۶۶۱ ؟- ۱۷۳۱ leinaD ,eofeD -- . ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
 
پدیدآور:
ه‍م‍ی‍ن‍گ‍ز، ف‍ردری‍ک‌ وی‍ل‍ی‍ام‌ ج‍ان‌، ۱۹۲۰-
اس‍ک‍ات‌ ج‍ی‍م‍ز، آر.ای‌
واردراپ‍ر، ب‍روس‌
راگ‍وس‍ا، اول‍گ‍ا
ت‍س‍ی‍ال‍ک‍وف‍س‍ک‍ی‌، ت‍ئ‍ودور، ۱۹۳۲-
م‍ت‍لاو، رال‍ف‌
س‍اذرل‍ن‍د، ج‍ی‍م‍ز
ائ‍ر، م‍ی‍ل‍ت‍ن‌، ۱۹۳۳-
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ن‍ش‍ان‍ه‌
ن‍ش‍ر ن‍ش‍ان‍ه‌: دف‍ت‍ر وی‍راس‍ت‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دنیل دفو
ساذرلند، جیمز ؛  تهران نشر نشانه : دفتر ویراسته   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PR‬,‭د۷‌س۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاماس هاردی
اسکات جیمز، آر.ای ؛  تهران نشر نشانه   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PR‬,‭‌ه۲‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
لوئیچی پیراندلو
راگوسا، اولگا ؛  تهران نشر نشانه : دفتر ویراسته   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭‌پ۹۷ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سروانتس
واردراپر، بروس ؛  تهران نشر نشانه   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PQ‬,‭‌س۴د۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
هرمان هسه
تسیالکوفسکی ، تئودور، ۱۹۳۲- ؛  تهران نشر نشانه : دفتر ویراسته   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PT‬,‭۲۶۱۷‬,‭‍ه۵‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مارسل پروست
همینگز، فردریک ویلیام جان ، ۱۹۲۰- ؛  تهران نشر نشانه : دفتر ویراسته   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PQ‬,‭۲۶۰۸‬,‭‌پ۴‌ی۸۷‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ایوان گانچاروف
ائر، میلتن ، ۱۹۳۳- ؛  تهران نشر نشانه : دفتر ویراسته   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PG‬,‭۳۳۷۰‬,‭‌گ۸‌ی۷۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نیکلای گوگول
متلاو، رالف ؛  تهران نشر نشانه : دفتر ویراسته   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PG‬,‭۳۳۷۳‬,‭‌گ۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک