کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ث‍واب‌ و ع‍ق‍اب‌
چ‍ک‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ وم‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌ -- ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -- ای‍ران‌ -- اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌
ای‍ران‌ -- ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌( ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌)
ت‍ع‍ه‍دات‌( ح‍ق‍وق‌ -- )ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ -- ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
آئ‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ م‍دن‍ی‌ -- ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ - ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -- ای‍ران‌
م‍س‍وول‍ی‍ت‌( ح‍ق‍وق‌ -- )ای‍ران‌
ف‍ق‍ه‌ -- ق‍واع‍د
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -- ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ اداری‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
س‍ل‍ج‍وق‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ه‍اش‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د،۱۳۲۰-
واح‍دی‌، ق‍درت‌ال‍ل‍ه‌
ح‍س‍ن‍ی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۰۹-
ام‍ی‍ری‌ ق‍ائ‍م‌م‍ق‍ام‍ی‌، ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د،۱۲۹۷-
ق‍اس‍م‌زاده‌، م‍رت‍ض‍ی‌،۱۳۳۹-
<م‍وس‍ی‌ زاده‌= م‍وس‍ی‌زاده‌>، رض‍ا،۱۳۳۹-
ق‍اس‍م‍ی‌، ن‍اص‍ر
واح‍دی‌، ق‍درت‌ال‍ل‍ه‌،۱۳۱۸-
ص‍ف‍ای‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۱۲-
گ‍ل‍دوزی‍ان‌، ای‍رج‌، ۱۳۱۶-
ص‍ادق‍ی‌، م‍ح‍م‍ده‍ادی‌، ۱۳۳۷-
ان‍ص‍اری‌، ول‍ی‌ال‍ل‍ه‌
م‍ح‍م‍دی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌،- ۱۳۱۱
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ واح‍ک‍ام‌
ن‍ورب‍ه‍ا، رض‍ا، ۱۳۲۴-
ب‍ک‍اری‍ا، چ‍زاره‌، ۱۷۳۸- ۱۷۹۴
پ‍ی‍م‍ان‍ی‌، ض‍ی‍اءال‍دی‍ن‌،۱۳۰۲-
اردب‍ی‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۶-
ص‍ف‍ای‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۲-
 
ناشر:
ن‍ش‍ر دادگ‍س‍ت‍ر: ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌
ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌: ن‍ش‍ر دادگ‍س‍ت‍ر
ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌: ن‍ش‍ر دادگ‍س‍ت‍ر ن‍ش‍ر
ن‍ش‍ردادگ‍س‍ت‍ر،ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌
ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق تجارت :شامل کلیه مباحث حقوق تجارت
حسنی ، حسن ، ۱۳۰۹- ؛  تهران نشر میزان : نشر دادگستر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۲۰‬,‭‌ح۵‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
هاشمی ، محمد،۱۳۲۰- ؛  تهران نشردادگستر،نشر میزان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۰۶۴/۵۱۳‬,‭‍ه۲‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قواعد فقه
محمدی ، ابوالحسن ،- ۱۳۱۱ ؛  [تهران ] نشر میزان : نشر دادگستر نشر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۶۹/۵‬,‭‌م۳۴‌ق۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کلیات حقوق اداری :از لحاظ نظری ، عملی و تطبیقی
انصاری ، ولی الله ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۷۲۰‬,‭‌ف‍لا۸‌ک۸۳‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای عمومی
اردبیلی ، محمدعلی ، ۱۳۲۶- ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌ف‍لا۴‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بایسته های حقوق جزای عمومی ( ۱-۲-۳)
گلدوزیان ، ایرج ، ۱۳۱۶- ؛  [تهران ] نشر میزان : نشر دادگستر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌گ۸‌ب۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
حقوق اداری ۱ و ۲ کلیات و ایران
<موسی زاده = موسی زاده >، رضا،۱۳۳۹- ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۷۲۰‬,‭‌م۸‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
دوره مقدماتی حقوق مدنی
صفایی ، حسین ،۱۳۱۲- ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭۳۴۶/۵۵‬,‭‌ص۷د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی
صفایی ، حسین ، ۱۳۱۲- ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۷۵-۸۶
شماره راهنما: ‭K‬,‭۶۲۳‬,‭‌ص۷‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی به قانون مجازات اسلامی ( ۱۳۷۵-۱۳۷۰ ) همراه با چند مقاله حقوقی دیگر
نوربها، رضا، ۱۳۲۴- ؛  [تهران ] نشر میزان : نشر دادگستر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌ن۹‌ن۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای اختصاصی ( ۱)
صادقی ، محمدهادی ، ۱۳۳۷- ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۷۹-
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۲۵۶‬,‭‌ص۲‌ح۷‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
قانون صدور چک و مسائل حقوقی پیرامون آن :باتوجه به قانون اصلاحی ۷۲
ایران .قوانین واحکام ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭۳۴۶/۵۵۰۹۶‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ن۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی مشتمل بر :جرایم علیه امنیت داخلی کشور
پیمانی ، ضیاءالدین ،۱۳۰۲- ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌پ۹‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اقدامات تامینی و تربیتی در حقوق کیفری ایران
قاسمی ، ناصر ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۹۹۶۰‬,‭‌ف‍لا۹‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
رساله جرایم و مجازاتها
بکاریا، چزاره ، ۱۷۳۸- ۱۷۹۴ ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۸۶۶۱‬,‭‌ب۸ر۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مسوولیت مدنی
قاسم زاده ، مرتضی ،۱۳۳۹- ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭K‬,‭۵۷۹‬,‭‌ق۲‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بین الملل خصوصی
سلجوقی ، محمود ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۸۱-
شماره راهنما: ‭K‬,‭۷۰۴۰‬,‭‌س۸‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
حقوق تعهدات
امیری قائم مقامی ، عبدالمجید،۱۲۹۷- ؛  تهران نشر دادگستر: نشر میزان   ، ۱۳۷۸-
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۸۱۰‬,‭‌ف‍لا۸‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آئین دادرسی مدنی بالحاظ قوانین جدید :شامل آئین دادرسی مدنی و فوائد آن ، سازمان قضایی ( در ایران باستان )... و چگونگی حل اختلاف در صلاحیت
واحدی ، قدرت الله ،۱۳۱۸- ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۷۸-
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۰۴‬,‭و۲آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
بایسته های آئین دادرسی مدنی
واحدی ، قدرت الله ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۱۰‬,‭و۲‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5