کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر م‍ش‍ه‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آن‍ال‍ی‍ز ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌
اس‍ت‍ق‍راء( ری‍اض‍ی‍ات‌)
ت‍ص‍اع‍د ح‍س‍اب‍ی‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌
ف‍زون‍ی‌، ف‍ره‍اد، ۱۳۶۰ -- - پ‍وس‍ت‍ره‍ا
گ‍راف‍ی‍ک‌ -- ای‍ران‌
آن‍ال‍ی‍ز ری‍اض‍ی‌
زی‍ب‍اس‍ازی‌ ش‍ه‍ری‌
پ‍ی‌( ع‍دد)
 
پدیدآور:
ش‍ه‍ری‍اری‌، پ‍روی‍ز، ۱۳۰۵-
دولاش‍ه‌، آن‍دره‌، ۱۹۱۹-
ب‍اف‍ن‍ده‌ اس‍لام‌دوس‍ت‌، اف‍س‍ان‍ه‌، ۱۳۵۷-
دری‍ن‍ف‍ل‍د، گ‍رش‍ن‌ ای‍خ‍ل‍دوی‍چ‌
ع‍ن‍ای‍ت‍ی‌، م‍ری‍م‌
ف‍زون‍ی‌، ف‍ره‍اد،۱۳۶۰-
رض‍ای‍ی‌، ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د
پ‍ال‍ی‌، آب‍رام‌ م‍ائ‍ی‌ س‍ه‌ی‍ه‌وی‍چ‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر م‍ش‍ه‍د
س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر م‍ش‍ه‍د،رز ن‍ش‍ر
ن‍ش‍ر م‍ش‍ه‍د
س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر م‍ش‍ه‍د؛ رز ن‍ش‍ر
س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر م‍ش‍ه‍د؛ رزن‍ش‍ر
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د)، دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر آث‍ار دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز ریاضی
دولاشه ، آندره ، ۱۹۱۹- ؛  مشهد سازمان چاپ و نشر مشهد؛ رزنشر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۰‬,‭د۹آ۸‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تصاعدها و لگاریتم در مساله های عملی
پالی ، آبرام مائی سه یه ویچ ؛  مشهد سازمان چاپ و نشر مشهد؛ رز نشر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۵‬,‭‌پ۲‌ت۵‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تربیع دایره و غیر جبری بودن عدد[ پی ]
درینفلد، گرشن ایخلدویچ ؛  مشهد سازمان چاپ و نشر مشهد   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭AQ‬,‭۴۸۴‬,‭د۴‌ت۴‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روش استقرای ریاضی
شهریاری ، پرویز، ۱۳۰۵- ؛  مشهد سازمان چاپ و نشر مشهد؛ رزنشر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۹‬,‭‌ش۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ورودی به نظریه آنالیز ترکیبی
شهریاری ، پرویز، ۱۳۰۵- ؛  مشهد سازمان چاپ و نشر مشهد،رز نشر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۶۴‬,‭‌ش۹و۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم آمار و احتمالات
رضایی ، عبدالمجید ؛  مشهد نشر مشهد   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭ر۶‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آثار فرهاد فزونی
فزونی ، فرهاد،۱۳۶۰- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد)، دفتر نشر آثار دانشجویان ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۱۰۰۱‬,‭‌ف۴۴‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آثار مریم عنایتی
عنایتی ، مریم ؛  مشهد جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد)، دفتر نشر آثار دانشجویان ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۱۰۰۱‬,‭‌ع۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فضای سبز و مبلمان شهری ( :حاوی ایده ها ، اطلاعات و ضوابط مربوط به طراحی شهری و فضای سبز)
بافنده اسلام دوست ، افسانه ، ۱۳۵۷- ؛  مشهدbتلفن ناشر : ۸۴۴۷۵۲۵-۰۹۱۷۶۷۷۴۸۷،آدرس ناشر :مشهد - خ احمد آباد- ابوذر غفاری - پ 84 نشر مشهد   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۹۰۵۲‬,‭‌ب۲۴‌ف۶‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک