کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر ق‍وم‍س‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ام‍پ‍ری‍ال‍ی‍س‍م‌
ل‍ب‍اس‌ ای‍ران‍ی‍ان‌
ک‍م‍ک‌ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ --ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ رش‍د
ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ رش‍د -- س‍ی‍اس‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
پ‍وش‍اک‌ --ای‍ران‌ --ت‍اث‍ی‍ر غ‍رب‌
ان‍ق‍لاب‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ روش‍ه‍ا
دول‍ت‍ه‍ای‌ ن‍وب‍ن‍ی‍اد -- س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌
 
پدیدآور:
ش‍ری‍ع‍ت‌پ‍ن‍اه‍ی‌، ح‍س‍ام‌ال‍دی‍ن‌
س‍اع‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۱۷ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
اب‍طح‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۲۲-
طاه‍ری‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۱۲۹۸-
ال‍ه‍ی‌، ه‍م‍ای‍ون‌،۱۳۲۱-
س‍ی‍د ح‍س‍ام‌ ال‍دی‍ن‌ ش‍ری‍ع‍ت‌ پ‍ن‍اه‍ی‌
م‍ل‍ک‍وت‍ی‍ان‌، م‍ص‍طف‍ی‌
ب‍دی‍ع‌، ب‍رت‍ران‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ق‍وم‍س‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی روشها
ابطحی ، حسین ، ۱۳۲۲- ؛  تهران نشر قومس   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۶۰/۶‬,‭‌ف‍لا۲‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
توسعه سیاسی
بدیع ، برتران ؛  تهران نشر قومس   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭JF‬,‭۵۹‬,‭‌ب۴‌ت۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ < اندیشه های = اندیشه های >سیاسی در غرب
طاهری ، ابوالقاسم ، ۱۲۹۸- ؛  تهران نشر قومس   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭JA‬,‭۸۱‬,‭ط۲‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سیری در :نظریه های انقلاب
ملکوتیان ، مصطفی ؛  تهران نشر قومس   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭JC‬,‭۴۹۱‬,‭‌م۷‌س۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شناخت ماهیت و عملکرد امپریالیسم
الهی ، همایون ،۱۳۲۱- ؛  تهران نشر قومس   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭JC‬,‭۳۵۹‬,‭‌ف‍لا۷‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کمک خارجی و توسعه نیافتگی
الهی ، همایون ،۱۳۲۱- ؛  تهران نشر قومس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۶۰‬,‭‌ف‍لا۷‌ک۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اروپاییها و لباس ایرانیان
شریعت پناهی ، حسام الدین ؛  تهران نشر قومس   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭GT‬,‭۱۴۲۰‬,‭‌ش۴‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اروپایی ها و لباس ایرانیان
سید حسام الدین شریعت پناهی ؛  نشر قومس   ،
شماره راهنما: ‭GT‬,‭۱۴۲۰‬,‭‌ش۴ ‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر شناخت مسائل اقتصادی - سیاسی جهان سوم :سیاست ، قدرت و نابرابری
ساعی ، احمد، ۱۳۱۷ - ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران نشر قومس   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۸۲‬,‭‌س۲د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک