کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر ف‍رن‍از
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌
س‍ی‌(++زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
آم‍ار
م‍دی‍ری‍ت‌ -- ری‍اض‍ی‍ات‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ج‍ب‍ر خ‍طی‌
م‍ع‍ادل‍ه‌ه‍ای‌ ان‍ت‍گ‍رال‌
 
پدیدآور:
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود،۱۳۳۲-
خ‍زاع‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌،۱۳۳۰-
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۳۲-
ص‍ادق‍ی‌،ای‍رج‌،۱۳۱۹-
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود
وازوز، ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ف‍رن‍از
ن‍ش‍ر ف‍رن‍از: گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ( ۱)
نیکوکار، مسعود، ۱۳۳۲- ؛  [تهران ] نشر فرناز: گسترش علوم پایه   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۹/۲‬,‭‌ن۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق در عملیات ( ۱)
نیکوکار، مسعود، ۱۳۳۲- ؛  [تهران ] نشر فرناز   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‌ن۹‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آمار و کاربرد آن در مدیریت ( ۲)
نیکوکار، مسعود، ۱۳۳۲- ؛  تهران نشر فرناز   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌ف۲‌ن۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آمار و کاربرد آن در مدیریت ( ۱)
نیکوکار، مسعود ؛  [تهران ] نشر فرناز   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌ف۲‌ن۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<زمین شناسی = زمین شناسی >عمومی و مهندسی
خزاعی ، اسماعیل ،۱۳۳۰- ؛  تهران نشر فرناز   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۲۶/۲‬,‭‌خ۴ز۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای حل مسائل آمار ریاضی جان فروند
نیکوکار، مسعود،۱۳۳۲- ؛  تهران نشر فرناز   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ف۴‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
++<= Cسی >++و برنامه سازی شی گرا با آن :ویژه دانشجویان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور و قابل استفاده کلیه علاقمندان به [ c++ سی ]++ و برنامه نویسی شی گرا
صادقی ،ایرج ،۱۳۱۹- ؛  تهران نشر فرناز   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌ص۱۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
معادلات انتگرال
وازوز، عبدالمجید ؛  تهران نشر فرناز   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۲‬,‭و۲‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمال ( ۲)
تهران نشر فرناز   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌ن۹آ۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
حل مسائل جبر خطی هافمن
تهران نشر فرناز   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۴‬,‭‍ه۲‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک