کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ روز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍روج‍ک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
اس‌.ک‍ی‍و.ال‌.س‍رور م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌(ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ب‍رق‌ -- ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ا -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
م‍داره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ -- طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
وب‌ --س‍ای‍ت‍ه‍ا --طراح‍ی‌
 
پدیدآور:
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍س‌، ال‍ک‍ت‍رو
پ‍ی‍رون‌،ت‍ی‍م‌
اس‍ن‍ل‌، ن‍د
دس‍ور، چ‍ارل‍ز
ن‍وی‍ف‍رت‌، ارن‍س‍ت‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍س‌، ال‍ک‍ت‍ور
ش‍پ‍ک‍ر، م‍ت‍ی‍و
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ روز، ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ روز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نویفرت آرشیتکت داتا :اطلاعات معماری
نویفرت ، ارنست ؛  تهران نشر علوم روز   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۱۵۱‬,‭‌ن۹‌ن۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی < = 7 revres LQS اس .کیو.ال .سرور۷>
شپکر، متیو ؛  تهران نشر علوم روز   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۵‌ش۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی < = 89 tcejorP tfosorciM مایکروسافت پروجکت ۹۸>
پیرون ،تیم ؛  تهران نشر علوم روز   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌پ۴‌پ۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<۳۰۰= سیصد[ >سیصد ]مدار
الکترونیکس ، الکتور ؛  تهران نشر علوم روز   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۷‬,‭‌ف‍لا۷‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<۳۰۱= سیصد و یک [>سیصد و یک ]مدار
الکترونیکس ، الکتور ؛  تهران نشر علوم روز   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۷‬,‭‌ف‍لا۷‌س۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<۳۰۲= سیصد و دو[ >سیصد و دو ]مدار
الکترونیکس ، الکترو ؛  تهران نشر علوم روز   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۷‬,‭‌ف‍لا۷‌س۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<۳۰۴=سیصد و چهار[ >سیصد و چهار ]مدار
الکترونیکس ، الکتور ؛  تهران نشر علوم روز   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۷‬,‭‌ف‍لا۷‌س۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کامل مسایل نظریه اساسی مدارها و شبکه ها
دسور، چارلز ؛  تهران نشر علوم روز، نشر کتاب دانشگاهی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴/۲‬,‭‌ک۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصول و راهنمای ساخت صفحات وب
اسنل ، ند ؛  تهران نشر علوم روز   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸‬,‭‌ف‍لا۵‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک