کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍رم‌اف‍زار -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌( ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌)
وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
اس‌ .ک‍ی‍و .ال‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
س‍ی‌ ش‍ارپ‌ دات‌ ن‍ت‌ --ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
زب‍ان‍ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ --ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
گ‍راف‍ی‍ک‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ه‍وش‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ در وب‌)PHP (
دل‍ف‍ی‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
وی‍ژوال‌C++
ال‍گ‍وری‍ت‍م‍ه‍ا
زب‍ان‍ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
س‍ی‌ ش‍ارپ‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
اک‍س‍س‌(ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
وی‍ژوال‌ س‍ی‌ + + م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
 
پدیدآور:
ت‍ن‍ن‍ب‍اوم‌، آن‍درواس‌
ک‍ول‍ی‌،پ‍ی‍ت‍ر
<اس‍ت‍ال‍ی‍ن‍گ‌= اس‍ت‍ال‍ی‍ن‍گ‍ز>، وی‍ل‍ی‍ام‌
س‍ام‍روی‍ل‌، ی‍ان‌
راس‍ل‌، اس‍ت‍وارت‌
ج‍ع‍ف‍رن‍ژادق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ ال‍ل‍ه‌،۱۳۳۹-
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌،۱۳۳۹-
ت‍ن‍ن‍ب‍اوم‌، ان‍درو، ۱۹۴۴-
گ‍وروی‍چ‌، اوری‌
ج‍ع‍ف‍رن‍ژادق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌،
ادی‌، گ‍ری‍ک‌
م‍اک‍وف‍س‍ک‍ی‌، ب‌.دی‍وی‍د،
ن‍ی‍پ‍ول‍ی‍ت‍ان‌، ری‍چ‍ارد
ج‍ع‍ف‍رن‍ژادق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ال‍ه‌،۱۳۳۹-
ج‍ع‍ف‍رن‍ژادق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌،۱۳۳۹-
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
آذی‍ن‌ رای‍ان‍ه‌: ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
<شبکه های = شبکه های >کامپیوتری
تننباوم ، اندرو، ۱۹۴۴- ؛  [تهران ] نشر علوم رایانه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵‬,‭‌ت۲‌ش۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ویژوال [ 5 ++C سی + + ۵ ] خودآموز سریع در ۲۱ روز
گورویچ ، اوری ؛  تهران نشر علوم رایانه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌گ۹۳۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
گرافیک کامپیوتری
کولی ،پیتر ؛  بابل نشر علوم رایانه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ک۹‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی < = 0002 sseccA اکسس ۲۰۰۰>
ادی ، گریک ؛  تهران آذین رایانه : کانون نشر علوم   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۴‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<شبکه های = شبکه های >کامپیوتری
تننباوم ، آندرواس ؛  تهران نشر علوم رایانه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵‬,‭‌ت۲‌ش۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام =[teN.prahs J جی .شارپ دات نت ]
جعفرنژادقمی ، عین الله ،۱۳۳۹- ؛  بابل نشر علوم رایانه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ج۵آ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام < = TEN.prahs C سی شارپ دات نت >
جعفرنژاد قمی ، عین الله ،۱۳۳۹- ؛  بابل نشر علوم رایانه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۵آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
طراحی < الگوریتم ها= الگوریتمها( >با شبه کدهای ++< = Cسی پلاس پلاس )>
نیپولیتان ، ریچارد ؛  بابل نشر علوم رایانه   ، ۱۳۸۴-۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۷‌ن۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
سازمان و معماری کامپیوتر(طراحی برای کارایی بهتر)
<استالینگ = استالینگز>، ویلیام ؛  بابل نشر علوم رایانه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۵‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
انتقال < داده ها= داده ها >و< شبکه های = شبکه های >کامپیوتری
<استالینگ = استالینگز>، ویلیام ؛  بابل نشر علوم رایانه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵‬,‭‌ف‍لا۵‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آموزش ویژوال بیسیک نت
جعفرنژادقمی ، عین الله ، ؛  بابل نشر علوم رایانه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۶و۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام < = PHP پی .اچ .پی > .
جعفرنژادقمی ، عین الله ،۱۳۳۹- ؛  بابل نشر علوم رایانه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌پ۹‌ج۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه نویسی
جعفرنژادقمی ، عین الله ،۱۳۳۹- ؛  بابل نشر علوم رایانه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷‬,‭‌پ۹‌ج۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی شبکه به زبان < = ten.prahs C سی شارپ .نت >
ماکوفسکی ، ب .دیوید، ؛  بابل نشر علوم رایانه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌م۵‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام برنامه نویسی با ویژوال C++
جعفرنژادقمی ، عین الله ،۱۳۳۹- ؛  بابل نشر علوم رایانه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب۹‌ج۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
هوش مصنوعی ( رهیافتی نوین )
راسل ، استوارت ؛  بابل نشر علوم رایانه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۵‬,‭ر۲‍ه۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام = ]0002 REVRES LQS اس .کی .ال .سرور دوهزار]
جعفرنژادقمی ، عین اله ،۱۳۳۹- ؛  بابل نشر علوم رایانه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ف‍لا۴۶‌ج۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی نرم افزار
سامرویل ، یان ؛  بابل نشر علوم رایانه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۵۸‬,‭‌س۲‌م۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
حل تمرینهای < شبکه های = شبکه های >کامپیوتری
تننباوم ، اندرو، ۱۹۴۴- ؛  بابل نشر علوم رایانه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵‬,‭‌ت۲‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی با دلفی
جعفرنژاد قمی ، عین الله ،۱۳۳۹- ؛  بابل نشر علوم رایانه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭د۸‌ج۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2