کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍م‍ی‌
دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
م‍داره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ ع‍م‍ل‍ی‌ --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ش‍ی‍م‍ی‌ --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ف‍ی‍زی‍ک‌
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ ع‍م‍ل‍ی‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ان‍س‍ان‍ی‌
م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌
م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ - م‍س‍ائ‍ل‌ ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ب‍رق‌ -- ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ا -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
اس‍ت‍ات‍ی‍ک‌
 
پدیدآور:
م‍ری‍ام‌، ج‍ی‍م‍ز
ب‍ی‌ی‍ر، ف‍ردی‍ن‍ان‍دپ‍ی‍ر،۱۹۱۵
<ب‍ی‌ ی‍ر= ب‍ی‍ر>، ف‍ردی‍ن‍ان‍د پ‍ی‍ر، ۱۹۱۵-
دس‍ور، چ‍ارل‍ز
گ‍ای‍ن‍ز، ج‍ی‍م‍زر
س‍ان‍درز، م‍ارک‌
ص‍درا، ع‍ادل‌
ب‍ه‍زادی‌، ک‍رام‍ت‌ال‍ل‍ه‌،۱۳۲۶-
ی‍ان‍گ‌، ه‍ی‍ی‍و
ب‍ی‍ر، ف‍ردی‍ن‍ان‍د پ‍ی‍ر، ۱۹۱۵-
ف‍ردی‍ن‍ان‍دپ‍ی‌ ب‍ی‌ی‌
م‍ورت‍ی‍م‍ر، چ‍ارل‍ز
<ب‍ی‌ ی‍ر= ب‍ی‍ر>، ف‍ردی‍ن‍ان‍د پ‍ی‍ر، ۱۹۱۵- ۲۰۰۳ م‌
ف‍ردی‍ن‍ان‍دپ‍ی‌ .ب‍ی‌ی‍ر
گ‍ان‍ی‍ر، ج‍ی‍م‍ز .ر.
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ : م‍ت‍ف‍ک‍ران‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ روز، ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ف‍ن‌ آوران‌ : ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای فیزیک دانشگاهی فرانسیس سرز، مارک زیمانسکی و هیویانگ
گانیر، جیمز .ر. ؛  تهران نشر علوم دانشگاهی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۲‬,‭‌س۹ر۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک دانشگاهی
یانگ ، هییو ؛  تهران نشر علوم دانشگاهی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۲‬,‭‌ی۱۸‌ف۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای فیزیک دانشگاهی
گاینز، جیمزر ؛  [تهران ] نشر علوم دانشگاهی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۲‬,‭‌گ۲ر۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
استاتیک :راهنمای مکانیک برداری برای مهندسان
بیر، فردیناند پیر، ۱۹۱۵- ؛  تهران نشر علوم دانشگاهی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬,‭‌ب۸۷‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مدارهای میکروالکترونیک
صدرا، عادل ؛  تهران نشر علوم دانشگاهی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۷‬,‭‌ص۴‌م۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مقاومت مصالح
بیر، فردیناند پیر، ۱۹۱۵- ؛  تهران نشر علوم دانشگاهی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌ب۹‌م۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مقاومت مصالح
بی یر، فردیناندپیر،۱۹۱۵ ؛  تهران نشر علوم دانشگاهی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌ب۹‌م۷۶‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ارگونومی ( عوامل انسانی در طراحی مهندسی )
ساندرز، مارک ؛  تهران نشر علوم دانشگاهی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۶۶‬,‭‌س۲‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
<راهنمای = حل المسائل >مقاومت مصالح
بیر، فردیناند پیر، ۱۹۱۵- ؛  تهران نشر علوم دانشگاهی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌ب۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای شیمی عمومی چارلز مورتیمر
بهزادی ، کرامت الله ،۱۳۲۶- ؛  تهران نشر علوم دانشگاهی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۳۱/۲‬,‭‌ب۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کامل مسایل نظریه اساسی مدارها و شبکه ها
دسور، چارلز ؛  تهران نشر علوم روز، نشر کتاب دانشگاهی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴/۲‬,‭‌ک۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک
مریام ، جیمز ؛  تهران نشر علوم دانشگاهی : متفکران   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۲‬,‭‌م۴د۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مقاومت مصالح
بیر، فردیناند پیر، ۱۹۱۵- ؛  تهران نشر علوم دانشگاهی   ، ۱۳۸۸-۹۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌ب۹‌م۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
شیمی عمومی ۱-۲
مورتیمر، چارلز ؛  تهران نشر علوم دانشگاهی   ، ۱۳۸۹-
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۳۱/۲‬,‭‌م۹‌ش۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مکانیک برداری برای مهندسان ( استاتیک و دینامیک )
<بی یر= بیر>، فردیناند پیر، ۱۹۱۵- ؛  همدان : تهران فن آوران : نشر علوم دانشگاهی   ، ۱۳۸۳-۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۲‬,‭‌ب۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک برداری برای مهندسان
<بی یر= بیر>، فردیناند پیر، ۱۹۱۵- ۲۰۰۳ م ؛  تهران نشر علوم دانشگاهی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۲‬,‭‌ب۹و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک برداری برای مهندسان :استاتیک
<بی یر= بیر>، فردیناند پیر، ۱۹۱۵- ۲۰۰۳ م ؛  [تهران ] نشر علوم دانشگاهی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬,‭‌ب۹و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک برداری برای مهندسان
فردیناندپی .بی یر ؛  تهران bتلفن ناشر :, 17879566-07879566نمابر ناشر ;, 47879566آدرس ناشر :تهران - خیابان آزادی - جمال زاده جنوبی - ساختمان -041 پلاک 49، واحد 2 نشر علوم دانشگاهی   ، ۱۳۹۰-
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۰‬,‭‌م۷‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک برداری برای مهندسان
فردیناندپی بی ی ؛  تهران نشر علوم دانشگاهی   ، ۱۳۸۵- ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۰‬,‭‌ب۹د۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک