کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر ع‍ل‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روزن‍ام‍ه‌ ن‍گ‍اری‌--اص‍طلاح‌ ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
گ‍ی‍اه‍ان‌ آپ‍ارت‍م‍ان‍ی‌ -- پ‍رورش‌
ات‍ب‍ز( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)، ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌
ف‍رخ‌ زاد،ف‍روغ‌،۱۳۴۵-۱۳۱۳،--س‍ی‍ن‍م‍ا
اس‍لام‌ --ت‍ف‍ک‍ر اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ --ت‍اری‍خ‌
ات‍ب‍ز( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)، ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ --س‍ازه‌ ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌
داس‍ت‍ان‌
م‍ص‍دق‌،م‍ح‍م‍د،۱۳۴۵-۱۲۶۱-س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
اش‍رف‌ پ‍ه‍ل‍وی‌، ۱۲۹۸ -- - س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
س‍ازه‌،ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ - ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
زن‍اش‍وی‍ی‌
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- غ‍زن‍وی‍ان‌،۵۸۲-۳۵۱ ق‌
ب‍زرگ‍م‍ه‍ر، ج‍ل‍ی‍ل‌، ۱۲۹۳ -- - خ‍اطرات‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‌ م‍س‍ل‍ح‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
زن‍اش‍وی‍ی‌ --ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- م‍غ‍ولان‌ و ای‍ل‍خ‍ان‍ان‌،۷۵۶-۶۱۶ ق‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍ری‍ک‍ای‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
خ‍ان‍واده‌
 
پدیدآور:
ب‍ه‍ن‍ود، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۲۵-
ب‍اج‍ی‌، ح‍س‍ن‌،۱۳۵۶-
م‍ور ، اس‍ت‍ف‍ان‌
زه‍ت‍اب‌ف‍رد، رح‍ی‍م‌
ح‍ک‍م‍ت‍ی‌، ج‍م‍ش‍ی‍د، ۱۳۱۲-
س‍ارام‍اگ‍و
ح‍ی‍دری‌،غ‍لام‌
ب‍اج‍ی‌، ح‍س‍ن‌،۱۳۵۶
گ‍ری‌، ج‍ان‌،۱۹۱۵-
ب‍ی‍ه‍ق‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌،۴۷۰-۳۸۵ ق‌
آزاد ارم‍ک‍ی‌، ت‍ق‍ی‌
ری‍ب‍ن‍ز< م‍ک‍ارت‍ی‌= م‍ک‌ ک‍ارت‍ی‌>، ج‍ی‍ن‌
پ‍وزو، م‍اری‍و، ۱۹۹۹- ۱۹۲۰
<ری‌ = ری‍ح‌>، دان‍وت‍ا
ب‍زرگ‍م‍ه‍ر، ج‍ل‍ی‍ل‌، ۱۲۹۳-
لاج‍وردی‌،م‍ه‍ی‍ار،۱۳۵۴ -گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ه‍اش‍م‍ی‌، راض‍ی‍ه‌
دس‍ت‌غ‍ی‍ب‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌،۱۳۱۰-
ن‍ظری‌، ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ع‍ل‍م‌ ک‍ش‍اورزی‌ ای‍ران‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍م‌ ع‍م‍ران‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍م‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍م‌ ؛ دن‍ی‍ای‌ ک‍ت‍اب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ بیهقی
بیهقی ، محمد بن حسین ،۴۷۰-۳۸۵ ق ؛  [تهران ] نشر علم ؛ دنیای کتاب   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۷۹۱‬,‭‌ب۹‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
زندگی نامه من
بزرگمهر، جلیل ، ۱۲۹۳- ؛  تهران نشر علم   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۲۸‬,‭‌ب۴آ۳‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
هجوم اردوی مغول به ایران
دست غیب ، عبدالعلی ،۱۳۱۰- ؛  تهران نشر علم   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۹۷۲‬,‭د۵‍ه۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
افسانه مصدق
زهتاب فرد، رحیم ؛  تهران نشر علم   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۱۵‬,‭‌م۵ز۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فروغ فرخ زاد و سینما
حیدری ،غلام ؛  تهران نشر علم   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۸/۳‬,‭‌ح۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
برنامه جامع ایجاد و تحلیل مقاطع سازه ای < = REDLIUB NOITCES سکشن بیلدر>
لاجوردی ،مهیار،۱۳۵۴ -گردآورنده و مترجم ؛  تهران نشر علم عمران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۷۴‬,‭‌ل۲‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مبانی < زوج درمانی = زوج درمانی >و< خانواده درمانی = خانواده درمانی >
نظری ، علی محمد ؛  تهران نشر علم   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸/۵‬,‭‌ن۶‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام از آغاز تا دوره معاصر
تهران نشر علم   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۱۶‬,‭آ۴‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی توسعه اصول و نظریه ها
آزاد ارمکی ، تقی ؛  تهران نشر علم   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۳‬,‭آ۴‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
کلیات < جامعه شناسی = جامعه شناسی >
مور ، استفان ؛  تهران نشر علم   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۶۲‬,‭‌م۹‌ک۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
زبان روزنامه
<ری = ریح >، دانوتا ؛  تهران نشر علم   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۴۲۳‬,‭ر۹ز۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
کوری
ساراماگو ؛  تهران نشر علم   ، ۱۳۷۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مردان مریخی ، زنان ونوسی :چگونه روابط زناشویی خود را بهبود بخشیم
گری ، جان ،۱۹۱۵- ؛  تهران نشر علم   ،
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
<روشها= روش ها >و نکات طراحی < ساختمانهای = ساختمان های >فولادی در< = SBATEایتبز>
باجی ، حسن ،۱۳۵۶ ؛  تهران نشر علم عمران   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭‌ب۲ر۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
<روش ها= روشها >و نکات طراحی ساختمانهای < بتنی = بتونی >در< = SBATEایتبز>
باجی ، حسن ،۱۳۵۶- ؛  تهران نشر علم عمران   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۳‬,‭‌ب۲ر۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
<پدر خوانده = پدرخوانده >
پوزو، ماریو، ۱۹۹۹- ۱۹۲۰ ؛  [تهران ] نشر علم   ، - ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭PS‬,‭۳۵۶۰‬,‭‌پ۹‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
این سه زن :اشرف پهلوی ، مریم فیروز، ایران تیمورتاش
بهنود، مسعود، ۱۳۲۵- ؛  تهران نشر علم   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۰۷‬,‭‌ب۹‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تفسیر< آیین نامه = آئین نامه < >= 50-813 ICAای سی آی ۳۱۸-۰۵ > به روش حل مسئله
هاشمی ، راضیه ؛  تهران نشر علم عمران   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۳‬,‭‍ه۲‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم کلیدی در مطالعات خانواده
ریبنز< مکارتی = مک کارتی >، جین ؛  تهران نشر علم   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸‬,‭ر۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
گلها و گیاهان زینتی آپارتمانی ( :ازدیاد و نحوه پرورش و نگهداری )
حکمتی ، جمشید، ۱۳۱۲- ؛  تهران نشر علم کشاورزی ایران   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۴۱۹‬,‭‌ح۸‌گ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2