کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر روان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ص‍ب‍ی‌
اع‍ت‍ی‍اد -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
رف‍ت‍ار ج‍ن‍س‍ی‌ --ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ --ن‍ظری‍ه‌ه‍ا
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ --ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ --روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌
م‍درس‍ه‌ه‍ا -- م‍دی‍ری‍ت‌ و س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌
 
پدیدآور:
<ع‍لاق‍ه‌ ب‍ن‍د= ع‍لاق‍ه‌ب‍ن‍د>، ع‍ل‍ی‌
ک‍الات‌، ج‍ی‍م‍ز،۱۹۵۰-
ف‍ی‍س‍ت‌، ج‍س‌
داج‍ن‌، چ‍ارل‍ز ای‍ی‌.
ک‍ازب‍ی‌، پ‍ل‌ س‍ی‌.
<ع‍لاق‍ه‌ ب‍ن‍د= ع‍لاق‍ه‌ب‍ن‍د>، ع‍ل‍ی‌،۱۳۲۱-
ک‍ج‍ب‍اف‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر،۱۳۳۸-
 
ناشر:
ن‍ش‍ر روان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مقدمات مدیریت آموزشی
<علاقه بند= علاقه بند>، علی ،۱۳۲۱- ؛  تهران نشر روان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۸۰۵‬,‭‌ع۸‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پایه های پژوهش در علوم رفتاری
کازبی ، پل سی . ؛  تهران نشر روان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۶/۵‬,‭‌ک۲‌پ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روانشناسی >فیزیولوژیکی
کالات ، جیمز،۱۹۵۰- ؛  تهران نشر روان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۶۰‬,‭‌ک۲۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی اعتیاد( اختلالهای مصرف مواد، سنجش و درمان )
داجن ، چارلز ایی . ؛  تهران نشر روان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭د۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<نظریه های = نظریه های >شخصیت
فیست ، جس ؛  تهران نشر روان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸‬,‭‌ف۹‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی رفتار جنسی ( نظریه ها و دیدگاهها)
کجباف ، محمدباقر،۱۳۳۸- ؛  تهران نشر روان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۴/۳‬,‭‌ک۳ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت عمومی
<علاقه بند= علاقه بند>، علی ؛  تهران نشر روان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ع۸‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک