کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر دوران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رف‍ت‍ار -- ت‍غ‍ی‍ی‍ر و ت‍ع‍دی‍ل‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۸ ق‌
م‍طال‍ع‍ه‌ و ف‍راگ‍ی‍ری‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ --روش‍ه‍ای‌آم‍اری‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ای‍ران‌ .ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌( ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌)
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ح‍ق‍وق‌ خ‍ان‍واده‌ --ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ --ای‍ران‌
ای‍ران‌ -- ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌( ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌)
دادگ‍اه‍ه‍ای‌ ان‍ق‍لاب‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
م‍ال‍ک‌ و م‍س‍ت‍اج‍ر -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ک‍ار -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
گ‍روه‍ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
آم‍وخ‍ت‍ن‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ای‍ران‌ --ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ م‍دن‍ی‌ -- ای‍ران‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍ی‍ف‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۲۰-
ای‍ران‌.ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ای‍ران‌ .ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌( ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌)
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ب‍ری‍س‌، ن‍ی‍ک‍لا
م‍ن‍ص‍ور، ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر، گ‍ردآورن‍ده‌
ه‍رگ‍ن‍ه‍ان‌، ۱۹۳۴-
م‍ن‍ص‍ور، ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر،۱۳۲۰-
اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ب‍ی‍اب‍ان‍گ‍رد
س‍ی‍ف‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۲۰ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
<ف‍ور س‍ای‍ت‌= ف‍ورس‍ای‍ت‌>،< دان‍ل‍س‍ون‌= دان‍ل‍س‍ن‌>،۱۹۵۳-
ح‍اف‍ظ، ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د،- ۷۹۲ ق‌
ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر، م‍ن‍ص‍ور،۱۳۲۰
ه‍رگ‍ن‍ه‍ان‌، ب‍ی‌ .آر.۱۹۳۴-
م‍ح‍س‍ن‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، ۱۳۲۱-
ب‍ی‍اب‍ان‍گ‍رد، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌،۱۳۴۶-
م‍ن‍ص‍ور، ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر
 
ناشر:
دوران‌، ن‍ش‍ر دی‍دار
ن‍ش‍ر دوران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<روشهای = روش های >یادگیری و مطالعه
سیف ، علی اکبر، ۱۳۲۰ - ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران نشر دوران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۴۹‬,‭‌س۹ر۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تغییر رفتار و< رفتار درمانی = رفتاردرمانی :>نظریه ها و روشها
سیف ، علی اکبر، ۱۳۲۰- ؛  تهران نشر دوران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭ر۷‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روش تهیه پژوهشنامه در روانشناسی و علوم تربیتی
سیف ، علی اکبر، ۱۳۲۰- ؛  رودهن نشر دوران   ، ۱۳۷۸-۹۱
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭آ۱‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر نظریه های یادگیری
هرگنهان ، ۱۹۳۴- ؛  [تهران ] نشر دوران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭‍ه۴‌م۷‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات مربوط به خانواده :زن در قانون اساسی -حقوق ملت در قانون اساسی ...با آخرین اصلاحیه ها والحاقات همراه با...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران نشر دوران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۳۴‬,‭‌ق۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی :قانون کار،قانون بیمه بیکاری ...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران نشر دوران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۶۴‬,‭‌م۹‌ق۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
قانون کار قانون بیمه بیکاری همراه با تصویب نامه ها، آئین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها
منصور، جهانگیر، گردآورنده ؛  تهران نشر دوران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۶۴/۵۵‬,‭‌م۹‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ همراه با قانون تشکیل دادگاههای ...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران نشر دوران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۵۸۸‬,‭آ۲۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پویایی گروه ( شناخت و سنجش )
<فور سایت = فورسایت >،< دانلسون = دانلسن >،۱۹۵۳- ؛  تهران نشر دوران   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۳۱‬,‭‌ف۹‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸: اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸ . قانون مدنی جلداول -جلد دوم -جلد سوم با آخرین اصلاحیه ها و الحاقات همراه با قانون مسئولیت مدنی
ایران .قانون اساسی ( جمهوری اسلامی ) ؛  تهران نشر دوران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۰۶۴/۵۱۳‬,‭‌م۹‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ ،اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸
ایران .قانون اساسی ( جمهوری اسلامی ) ؛  تهران نشر دوران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۰۶۴/۵۱۳‬,‭‌م۹‌ق۲۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶/۵/۲۶ لازم الاجرا از اول مهرماه ۱۳۷۶ ... همراه با آئین نامه ها، دستورالعمل ها ...و قانون تملک آپارتمان ها
منصور، جهانگیر ؛  تهران نشر دوران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۸۸۰‬,‭‌م۹‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات آئین دادرسی مدنی با آخرین اصلاحیه ها و الحاقات همراه با آراء وحدت رویه ...
منصور، جهانگیر،۱۳۲۰- ؛  تهران نشر دوران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۱۰‬,‭‌م۹آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی
بیابانگرد، اسماعیل ،۱۳۴۶- ؛  تهران نشر دوران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۶/۵‬,‭‌ب۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر نظریه های یادگیری
هرگنهان ، بی .آر.۱۹۳۴- ؛  تهران نشر دوران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭‍ه۴‌م۷‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل < داده های = داده های >روانشناسی با برنامه < = SSPSاس پی اس اس = اس پی اس اس >ویرایشهای ۸ و ۹ و ۱۰ و۱۱
بریس ، نیکلا ؛  تهران نشر دوران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‌ب۴‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مقدمات < جامعه شناسی = جامعه شناسی >
محسنی ، منوچهر، ۱۳۲۱- ؛  تهران نشر دوران   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۶۲‬,‭‌م۳‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات حقوقی
جهانگیر، منصور،۱۳۲۰ ؛  تهران نشر دوران   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۹۴‬,‭‌م۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
دیوان حافظ :بر اساس نسخه علامه محمد قزوینی ، قاسم غنی با نگاه به حافظ( به سعی سایه )، غزلهای حافظ( سلیم نیساری )، دیوان حافظ( پرویز ناتل خانلری ...)
حافظ، شمس الدین محمد،- ۷۹۲ ق ؛  تهران دوران ، نشر دیدار   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۴۲۴‬,‭‌ح۲‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
روش های تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی
اسماعیل بیابانگرد ؛  تهران نشر دوران   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۶/۵‬,‭‌ب۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک