کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر داد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
چ‍ک‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ول‍ی‍دی‌، ص‍ال‍ح‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر داد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای اختصاصی :چک پرداخت نشدنی براساس آخرین اصلاحات قانون صدور چک
ولیدی ، صالح ؛  تهران نشر داد   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۲۵۶‬,‭و۸‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک