کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر دادگ‍س‍ت‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍س‍ئ‍وول‍ی‍ت‌ دول‍ت‌ -- ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌ -- ای‍ران‌
ن‍وج‍وان‍ان‌ ب‍زه‍ک‍ار -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌--م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ ب‍ی‍گ‍ان‍گ‍ان‌
ق‍رارداده‍ا --ت‍غ‍ی‍ی‍ر ش‍رای‍ط
ح‍ق‍وق‌ خ‍ان‍واده‌ -- ای‍ران‌
ت‍ع‍ه‍دات‌( ح‍ق‍وق‌ -- )ای‍ران‌
ق‍ض‍اوت‌ -- ای‍ران‌
ف‍ق‍ه‌ ج‍ع‍ف‍ری‌ -- ق‍رن‌۱۴
س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -- ای‍ران‌
ف‍ق‍ه‌ -- ق‍واع‍د
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -- ای‍ران‌
ش‍وراه‍ا -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ق‍ص‍اص‌(ف‍ق‍ه‌)
ح‍ق‍وق‌ ع‍م‍وم‍ی‌
 
پدیدآور:
دان‍ش‌، ت‍اج‌زم‍ان‌، ۱۳۰۵-
ک‍ات‍وزی‍ان‌، ن‍اص‍ر
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
س‍ت‍وده‌ ت‍ه‍ران‍ی‌، ح‍س‍ن‌،۱۲۸۶-
ح‍س‍ن‍ی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۰۹-
ق‍ائ‍م‌م‍ق‍ام‌ ف‍راه‍ان‍ی‌، ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د، ۱۳۱۳-
ام‍ی‍ری‌ ق‍ائ‍م‌م‍ق‍ام‍ی‌، ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د،۱۲۹۷-
ک‍ات‍وزی‍ان‌، ن‍اص‍ر، ۱۳۰۶-
<دو ورژه‌= دوورژه‌>، م‍وری‍س‌
ع‍اب‍دخ‍راس‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍ودرض‍ا
ق‍اض‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌، ۱۳۱۰-
گ‍ل‍دوزی‍ان‌، ای‍رج‌، ۱۳۱۶-
م‍غ‍ن‍ی‍ه‌، م‍ح‍م‍دج‍واد، ۱۹۰۴-
غ‍م‍ام‍ی‌، م‍ج‍ی‍د
م‍ح‍م‍دی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌،- ۱۳۱۱
ص‍ادق‍ی‌م‍ق‍دم‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌،۱۳۳۶-
ن‍ورب‍ه‍ا، رض‍ا، ۱۳۲۴-
ه‍اش‍م‍ی‌ ش‍اه‍رودی‌،م‍ح‍م‍ود۱۳۲۸-
 
ناشر:
ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌،ن‍ش‍ر دادگ‍س‍ت‍ر
ن‍ش‍ر دادگ‍س‍ت‍ر:م‍ی‍زان‌
ن‍ش‍ر دادگ‍س‍ت‍ر: ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌
ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌: ن‍ش‍ر دادگ‍س‍ت‍ر
ن‍ش‍ر دادگ‍س‍ت‍ر:ک‍ان‍ون‌ وک‍لای‌ دادگ‍س‍ت‍ری‌
ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌: ن‍ش‍ر دادگ‍س‍ت‍ر ن‍ش‍ر
ن‍ش‍ر دادگ‍س‍ت‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بین الملل سازمانهای بین المللی
قائم مقام فراهانی ، عبدالمجید، ۱۳۱۳- ؛  تهران نشر دادگستر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭JX‬,‭۱۹۹۵‬,‭‌ق۲‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حقوق تجارت :شامل کلیه مباحث حقوق تجارت
حسنی ، حسن ، ۱۳۰۹- ؛  تهران نشر میزان : نشر دادگستر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۲۰‬,‭‌ح۵‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قواعد فقه
محمدی ، ابوالحسن ،- ۱۳۱۱ ؛  [تهران ] نشر میزان : نشر دادگستر نشر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۶۹/۵‬,‭‌م۳۴‌ق۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بایسته های حقوق جزای عمومی ( ۱-۲-۳)
گلدوزیان ، ایرج ، ۱۳۱۶- ؛  [تهران ] نشر میزان : نشر دادگستر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌گ۸‌ب۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حقوق تجارت
ستوده تهرانی ، حسن ،۱۲۸۶- ؛  [تهران ] نشر دادگستر   ، ۱۳۷۹-
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۲۰‬,‭‌س۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
گزیده متون فقه ( ۴ -۳ - ۲- ۱ :) برنامه درسی دوره کارشناسی حقوق
مغنیه ، محمدجواد، ۱۹۰۴- ؛  [تهران ] نشر دادگستر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۸۳/۵‬,‭‌م۶‌ف۷‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی به قانون مجازات اسلامی ( ۱۳۷۵-۱۳۷۰ ) همراه با چند مقاله حقوقی دیگر
نوربها، رضا، ۱۳۲۴- ؛  [تهران ] نشر میزان : نشر دادگستر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌ن۹‌ن۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بایسته های < جامعه شناسی = جامعه شناسی >سیاسی
<دو ورژه = دوورژه >، موریس ؛  تهران نشر دادگستر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭JA‬,‭۷۶‬,‭د۹‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
حقوق تعهدات
امیری قائم مقامی ، عبدالمجید،۱۲۹۷- ؛  تهران نشر دادگستر: نشر میزان   ، ۱۳۷۸-
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۸۱۰‬,‭‌ف‍لا۸‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
دوره مقدماتی حقوق مدنی :خانواده
کاتوزیان ، ناصر، ۱۳۰۶- ؛  تهران نشر دادگستر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۳۳/۵۵‬,‭‌ک۲د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
گفتارهایی در حقوق عمومی
قاضی ، ابوالفضل ، ۱۳۱۰- ؛  تهران نشر دادگستر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭K‬,‭۴۶‬,‭‌ق۲‌گ۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی
کاتوزیان ، ناصر، ۱۳۰۶- ؛  تهران نشر دادگستر:کانون وکلای دادگستری   ، ۱۳۷۳-۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۸۷‬,‭‌ک۲‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مدنی :نظریه عمومی تعهدات
کاتوزیان ، ناصر، ۱۳۰۶- ؛  تهران نشر دادگستر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۸۱۰‬,‭‌ک۲‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
سلب مالکیت از بیگانگان در حقوق بین الملل
عابدخراسانی ، محمودرضا ؛  (تهران ) نشر دادگستر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭JX‬,‭۴۲۶۳‬,‭‌س۸‌ع۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مبانی حقوق عمومی
کاتوزیان ، ناصر ؛  تهران نشر دادگستر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭K‬,‭۴۶‬,‭‌ک۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات شوراهای اسلامی کشوری ۱۳۷۸
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران نشر دادگستر:میزان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۴۳‬,‭‌ب۲‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مسئوولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود
غمامی ، مجید ؛  تهران نشر دادگستر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۸۴۰‬,‭‌غ۸‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی
دانش ، تاج زمان ، ۱۳۰۵- ؛  تهران نشر میزان ،نشر دادگستر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۹۰۷۶‬,‭د۲د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تغییر در شرایط قرارداد
صادقی مقدم ، محمدحسن ،۱۳۳۶- ؛  تهران نشر دادگستر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭K‬,‭۸۶۵‬,‭‌ص۲‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
بایسته های فقه جزا
هاشمی شاهرودی ،محمود۱۳۲۸- ؛  تهران نشر دادگستر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۹۵‬,‭‍ه۲‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2